เกิด แก่ เจ็บ ตาย

เกิด แก่ เจ็บ ตาย
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าย่อมกราบไหว้บูชา สวดมนต์ ทำวัตร เป็นประจำ แล้วต้องฟังธรรมและพิจารณาพระธรรมด้วย ยิ่งฟังธรรมก็ยิ่งเห็นพระปัญญาคุณของพระผู้มีพระภาค เพราะพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็น สัจธรรมซึ่งทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ทันที โดยมิต้องตระเตรียมและรอคอยเลยพระธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม กุศลคุ้มครองให้พ้นทุกข์ภัย

ท่านเกิดมาชาตินี้เพียงเพื่อเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส และคิดนึกสิ่งทีเห็น คิดนึกเสียงที่ได้ยิน คิดนึกถึงกลิ่น คิดนึกถึงรส คิดนึกถึงสิ่งที่กระทบสัมผัส ตั้งแต่เกิดจนตายเท่านั้นหรือ ควรรู้ว่าส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นผลของกรรม  และอีกส่วนหนึ่งเป็นการสะสมกรรมที่จะทำให้เกิดผลข้างหน้า ควรรีบสร้างกุศล เพราะไม่มีผู้ใดรู้ได้ว่าพรุ่งนี้อาจจากโลกนี้ไปก็ได้

สำหรับท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ อย่าประมาทว่าท่านรู้แล้ว ควรฟังพระธรรมเพื่อทบทวนธรรมที่ท่านได้เรียนรู้และควรพิจารณาธรรมนั้นบ่อยๆ สอบสวนพิจารณาตัวเอง เตือนตัวเองให้สนใจศึกษาและฟังธรรมจนมีปัญญาเข้าใจในพระธรรมนั้น แล้วน้อมนำพระธรรมมาประพฤติปฏิบัติตามด้วยความนอบน้อม


หมายเลข  26
เปิด  20,077
ปรับปรุง  7 มิ.ย. 2564

หนังสือแนะนำ