บุญญกิริยาวัตถุ
บุญญกิริยาวัตถุ

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ วันทนา ทิพวัลย์

ในชีวิตประจำวันของท่าน ท่านเคยเกิดปัญหาข้องใจเรื่องการให้ทานบ้างไหมว่า สำหรับผู้ที่มีฐานะดีหน่อย และมีความยินดีเต็มใจที่จะสละทรัพย์และวัตถุ เพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่น ก็ย่อมจะทำได้ไม่ยาก แต่สำหรับผู้ซึ่งขัดข้องในทางเศรษฐกิจ มีรายได้น้อยไม่พอกับรายจ่าย การให้ทานจะเป็นไปได้อย่างไร เพราะคงไม่ใช่ให้บริจาคอะไรๆ ไปจนหมด


หมายเลข  13
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ