แนวทางเจริญวิปัสสนา ๑-๑๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา ๑-๑๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  814 KB

ไม่ทราบว่าท่านเคยน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณบ้างไหม และระลึกถึงในลักษณะใด เพราะการที่จะน้อมระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น สามารถที่จะน้อมระลึกได้ทุกเหตุการณ์ คือ เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จะน้อมระลึกถึงพระคุณ ตั้งแต่พระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาตลอดมา จนถึงใกล้จะปรินิพพาน ก็จะเห็นพระคุณได้


หมายเลข  5
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ