แนวทางเจริญวิปัสสนา ๑๑-๒๐

แนวทางเจริญวิปัสสนา ๑๑-๒๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ถ.  จะทราบว่าปัญญาเกิดได้อย่างไร

สุ.  ต้องทราบว่า ปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ จึงจะสามารถดับกิเลสได้ ขณะนี้ที่กำลังเห็น ก็ยึดถือว่าเป็นเราเห็น แต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคล ฉะนั้น กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ต้องไม่ใช่ตัวเรา และก็ไม่ใช่ตัวตนด้วย เป็นเพียงจิตประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย


หมายเลข  6
เปิด  10,882
ปรับปรุง  7 มิ.ย. 2564

หนังสือแนะนำ