มงคลสูตร 38 ประการ
 
talaykwang
talaykwang
วันที่  28 ส.ค. 2562
หมายเลข  31134
อ่าน  1,430

เมื่อคืนมีโอกาสได้ฟังคลิบที่อ.ท่านบรรยายถึงเรื่อง "มงคลสูตร 38 ประการ" แต่อ.ท่านพูดถึงเพียง 3 ข้อแรกคือ การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต และการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชา ทำให้เข้าใจความหมายมากขึ้นจนกลายเป็นความเข้าใจค่ะ ทำให้ที่ผ่านมารู้สึกว่า ยังด้อยปัญญาอยู่มากๆ ที่ตีความคำว่า ไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต แค่เผินๆ ไปจริงๆ จึงอยากจะทราบความหมายของมงคลสูตร ที่เหลือทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่า การตีความตามตัวหนังสือที่ บอกกล่าวไว้ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ ^^


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ส.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

มงคลสูตร เป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งการถาม  กล่าวคือ  วันหนึ่ง  เมื่อปฐมยามแห่งราตรีล่วงไป ได้มีเทวดาตนหนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาเจ้าที่พระวิหารเชตวัน และได้ทูลถามพระองค์ถึงเรื่องมงคลทั้งหลายว่าเป็นอย่างไร  ซึ่งก่อนที่เทวดาตนนั้นจะทูลถาม  ท่านก็ได้กราบทูลถึงเหตุที่มาทูลถาม  ว่า   ได้เกิดความโกลาหลขึ้น  ทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์ที่มีความเห็นในเรื่องมงคลที่แตกต่างกัน  เกิดความขัดแย้งโต้เถียงกัน  ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรเป็นมงคลที่แท้จริง  เรื่องดังกล่าวยืดเยื้อมาเป็นเวลานานถึง ๑๒ ปี  ในที่สุดท้าวสักกะจึงได้มอบหมายให้ตนเป็นผู้มาทูลถาม  พระผู้มีพระภาคเจ้า  จึงได้ทรงแสดงมงคล (เหตุแห่งความเจริญ) รวม ๓๘ ประการมี การไม่คบคนพาล  การคบบัณฑิต  การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา  เป็นต้น  แก่เทวดา นั้น   เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมงคลสูตรจบลง  เทวดาแสนโกฏิบรรลุเป็นพระอรหันต์  ส่วน  จำนวนของผู้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน  พระสกทาคามี  และพระอนาคามี นั้น  นับไม่ได้   ในวันต่อมา พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ที่เทวดาถามเรื่องมงคลและพระองค์ได้แสดงมงคล ๓๘ ประการ   ให้แก่ท่านพระอานนท์ได้ฟัง  พร้อมทั้งให้ท่านพระอานนท์เรียนมงคล ๓๘  ประการนี้   แล้วให้นำไปสอนแก่พระภิกษุทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้มงคลสูตร  สืบทอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้

การที่จะเข้าใจมงคลสูตร รวมถึงพระสูตรอื่นๆ ด้วย  ก็ต้องอ่าน ต้องฟัง ต้องศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบจริงๆ   ครับ   

ขอเชิญอ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้

มงคลสูตร 

และขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ไม่เข้าใกล้ แม้ด้วยใจ   
ควรคบแต่บัณฑิต ไม่ควรคบคนพาล
ความเคารพ เป็นสภาพธรรมที่ดีงาม

ว่าง่าย...ไม่ใช่ว่าคนง่าย...ไม่ใช่เชื่อง่าย
 
ท่านผู้ไม่หวั่นไหวกับโลกธรรม ๘
 
กตัญูญูกตเวที ในทางธรรมเป็นไรค่ะ
 
ทรงสรรเสริญบุตรธิดาที่กตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา


 ...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ก.ย. 2562

มงคล หมายถึง สิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ  เช่น  การคบบัณฑิต  สูงสุดคือพระพุทธเจ้า   แม้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว  แต่พระธรรมคำสอนยังอยู่  คบในที่นี้หมายถึง  การฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า   ในพระไตรปิฏกท่านแสดงไว้ว่า  กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ธัมมะโชโต
วันที่ 4 ก.ย. 2562

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 8 ก.ย. 2562

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
มกร
มกร
วันที่ 9 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ