ว่าง่าย...ไม่ใช่ว่าคนง่าย...ไม่ใช่เชื่อง่าย
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  13 ก.ค. 2553
หมายเลข  16720
อ่าน  1,406

ความเป็นผู้ว่าง่าย    เป็นสภาพของจิตที่อ่อนโยน   น้อมรับคำเตือน  คำสอนด้วยความเคารพ ด้วยจิตที่เป็นกุศล  ไม่ใช่เป็นผู้ว่าคนง่ายและไม่ใช่เป็นผู้เชื่อคนง่ายค่ะ

 “เพราะเป็นผู้ว่าง่าย”   พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง  ตลอด ๔๕ พรรษา   เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ได้ฟัง ได้ศึกษา   และมีความเข้าใจไปตามลำดับพร้อมทั้งมีความจริงใจที่จะประพฤติปฏิบัติตาม      เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ที่เป็นพุทธสาวกหรือเป็นพุทธบริษัทนอกจากจะเป็นผู้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว ก็ไม่ใช่เพียงฟังเท่านั้น  ยังจะต้องเป็นบุคคลผู้ว่าง่าย    คือ   เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในพระโอวาทของพระองค์ ด้วยการน้อมประพฤติปฏิบัติตามขัดเกลากิเลสของตนเองในชีวิตประจำวัน   ด้วยความจริงใจอีกด้วย จึงจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมอย่างแท้จริง    จากเรื่องของพระราธเถระ ผู้บวชเมื่อแก่ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตร ทำให้เห็นถึงความเป็นผู้ว่าง่าย อย่างชัดเจน   และควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งผลจากการฟังพระธรรมโดยความเคารพ    ว่าง่ายต่อคำสอน ทำให้พระราธะจากที่เป็นปุถุชน   เมื่อได้รับฟังคำพร่ำสอนอันเป็นโอวาทของท่านพระสารีบุตรผู้เป็นพระอรหันต์ โดยที่ท่านรับฟังและปฏิบัติตามด้วยความเคารพ จนในที่สุดก็สามารถดับกิเลสได้อย่างหมดสิ้นเช่นเดียวกันกับท่านพระสารีบุตร    นี้เป็นผลของความเป็นผู้ว่าง่าย.

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

ผลของความเป็นผู้ว่าง่าย [ท่านพระราธะ]  

ขออนุโมทนาค่ะ...

ขอบพระคุณ อ.คำปั่น ที่กรุณาแนะนำและยกพระสูตรให้ค่ะ


Tag  ว่าง่าย ไม่ใช่ว่าคนง่าย ไม่ใช่เชื่อง่าย

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ups
วันที่ 13 ก.ค. 2553

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 13 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
saifon.p
วันที่ 13 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 13 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ผิน
วันที่ 13 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ajarnkruo
วันที่ 14 ก.ค. 2553

...ขออนุโมทนาครับ...

ข้อความบางตอนจาก เมตตสูตร 

..........ส่วนผู้ใดถูกท่านโอวาท ก็กล่าวว่า ดีละ ท่านขอรับ  ท่านพูดดี.

ขึ้นชื่อว่า โทษของตน เป็นของเห็นได้ยาก

ท่านเห็นกระผมเป็นอย่างนี้  โปรดอาศัยความเอ็นดูว่ากล่าวอีกเถิด

กระผมไม่ได้รับโอวาทจากสำนักท่านเสียนาน  และปฏิบัติตามที่ท่านสอน

ผู้นั้น   ชื่อว่า  อยู่ไม่ไกลการบรรลุคุณวิเศษ

เพราะฉะนั้น บุคคลรับคำของผู้อื่นแล้วกระทำอย่างนี้.  พึงชื่อว่าเป็นผู้ว่าง่าย. 

เชิญคลิกอ่านครับ  

ผู้ว่าง่าย [เมตตสูตร]  โดย paderm

เคารพนอบน้อมพระธรรม เป็นผู้ว่าง่าย [กกจูปมสูตร]  โดย Idoitforyou

• ลักษณะผู้ว่าง่าย  โดย เจตสิก 

ความเป็นผู้ว่าง่าย [มังคลัตถทีปนีแปล]  โดย วันชัย๒๕๐๔ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 14 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
jaturong
วันที่ 7 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ