ความเป็นผู้ว่าง่าย [มังคลัตถทีปนีแปล]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  11 พ.ค. 2553
หมายเลข  16125
อ่าน  2,965

มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๔ - หน้าที่ 204
กถาว่าด้วยความเป็นผู้ว่าง่าย

     [๔๓๕]  ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาว่า  "ความเป็นคืออันบุคคลผู้ถูกกล่าวอยู่ โดยชอบธรรม ไม่ถึงความกลบเกลื่อนหรือความเป็นผู้นิ่งเฉย   หรือการคิดถึงคุณและโทษ กระทำความเอื้อเฟื้อ    ความเคารพ   ความถ่อมตัว  อย่างเหลือเกินไว้เบื้องหน้า กระทำคำพูดว่าดีละ ดังนี้  ชื่อว่า  ความเป็นผู้ว่าง่าย."  ในบทว่า โสวจสฺสตา นั้น   มีการจำแนกดังนี้:  สุวโจ    โสวจสฺสํ  โสวจสฺสตา.  พึงทราบวินิจฉัยในคำนั้น  ดังต่อไปนี้:   บุคคลผู้ อันเขาพึงว่ากล่าวโดยง่าย  ชื่อว่า  สุวโจ.  เจตนาที่เป็นไปด้วยอำนาจความ เอื้อเฟื้อของบุคคลผู้ว่าง่าย  ชื่อว่า โสวจสฺสํ.   ความมีอยู่แห่ง บุคคลผู้ว่าง่าย   ชื่อว่า  โสวจสฺสตา.   เพราะเหตุนั้น  ในอรรถกถา๒ทุ กะในสังคีติสูตร   ท่านจึงกล่าวไว้ว่า  "  การว่ากล่าวได้ยาก  ในบุคคลผู้ ถือรั้น    ผู้ยินดีในการขัดคอ  ผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั้น  มีอยู่  เหตุนั้น  บุคคลนี้ชื่อว่า   เป็นผู้ว่ายาก.   กรรมของบุคคลผู้ว่ายากนั้น  ชื่อว่า  โทวจสฺสํ.ความเป็นแห่งกรรมของบุคคลผู้ว่ายากนั้น   ชื่อว่า   โทวจสฺสตา.ความเป็นผู้ว่ายากนั้น  โดยเนื้อความ  ก็คือสังขารขันธ์.  อาจารย์บางพวกกล่าวว่า  ความเป็นผู้ว่ายากนี้  เป็นชื่อของขันธ์ทั้ง ๔ ที่เป็นไปโดยอาการ นี้.

     [๔๓๙]  ความเป็นผู้ว่าง่ายนั้น  พระผู้มีพระภาค  ตรัสว่า เป็นมงคล เพราะเป็นเหตุแห่งการได้โอวาทานุสาสนีจากสำนักของเพื่อนพรหมจารี ทั้งหลาย และเพราะเป็นเหตุแห่งการบรรลุคุณคือการละโทษได้.


Tag  ผู้ว่าง่าย ว่าง่าย
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 ธ.ค. 2553

 ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 29 มิ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 6 ม.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ