มหากุศลจิต ๘ ดวง [อภิธัมมัตถสังคหะ]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  11 พ.ค. 2553
หมายเลข  16141
อ่าน  2,344

อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา - หน้าที่ 4  
     อิมานิ อฏฺฐปิ  สเหตุกกามาวจรกุสลจิตฺตานิ  นาม ฯ โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกเมกํ  สสงฺขาริกเมกํ โสมนสฺส-สหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกเมกํ สสงฺขาริกเมกํ อุเปกฺขาสหคตํ ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกเมกํ  สสงฺขาริกเมกํ  อุเปกฺขาสหคตํ ญาณวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกเมกํ  สสงฺขาริกเมกนฺติ

     จิต ๘ นี้  คือ  จิตที่สหรคตด้วยโสมนัส  ประกอบด้วยญาณเป็นอสังขาริก ๑ สสังขาริก ๑  จิตที่สหรคตด้วยโสมนัส  ไม่ประกอบด้วยญาณ  เป็นอสังขาริก ๑   สสังขาริก ๑  จิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาประกอบด้วยญาณ  เป็นอสังขาริก ๑  สสังขาริก ๑  จิตที่สหรคตด้วยอุเบกขา  ไม่ประกอบด้วยญาณ  เป็นอสังขาริก ๑  สสังขาริก ๑  ชื่อว่า สเหตุกกามาวจรวิบากจิต ฯ


Tag  กุศล กุศลจิต มหากุศล
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 22 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ