มงคลสูตร
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  30 ส.ค. 2562
หมายเลข  31139
อ่าน  714

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่มที่ ๓๙  หน้าที่ ๑๑๗ - ๒๑๔

มงคลสูตร (ว่าด้วยมงคล)

[๕] ข้าพเจ้า ได้สดับมาแล้วอย่างนี้. สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเชตวันวิหารอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ครั้งนั้น เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว  เทวดาองค์หนึ่ง มีวรรณะงดงาม เปล่งรัศมีสว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ยืน ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยพระคาถาว่า    

[๖] เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ปรารถนาความสวัสดี พากันคิดมงคลทั้งหลาย ขอพระองค์ โปรดตรัสบอกมงคลอันอุดมด้วยเถิด พระเจ้าข้า.

พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสตอบด้วยคาถาเหล่านั้นว่า

การไม่คบคนพาล การคบแต่บัณฑิต และการบูชาผู้ที่ควรบูชา นี้ก็เป็นมงคล อันอุดม (ประเสริฐ)

การอยู่ในประเทศอันสมควร ความเป็นผู้ทำบุญไว้แต่ก่อน การตั้งตนไว้ชอบ นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม    

ความเป็นพหูสูต ความเป็นผู้มีศิลปะ มีวินัยที่ศึกษามาดี มีวาจาเป็นสุภาษิต นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม.

การบำรุงมารดาบิดา การสงเคราะห์บุตรภริยา การงานอันไม่อากูล นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม.

ทาน ธรรมจริยา การสงเคราะห์ญาติ การงานอันไม่มีโทษ นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม.

การงดเว้นจากบาป งดเว้นการดื่มน้ำเมา ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม.

ความเคารพ ความถ่อมตน ความสันโดษ  ความกตัญญู การฟังธรรมตามกาล นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม.

ความอดทน ความเป็นผู้ว่าง่าย การเห็นสมณะ การสนทนาธรรมตามกาล นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม.    

ตบะ พรหมจรรย์ การเห็นอริยสัจจ์ การทำพระนิพพานให้แจ้ง นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม.  

จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้ว ไม่หวั่นไหว ไม่เศร้าโศก ไม่เศร้าหมองด้วยละอองกิเลส เกษม ปลอดโปร่ง นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม.

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำมงคลดังนี้แล้ว ไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวง ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน นี่แลมงคลอันอุดม ของเทวดาและมนุษย์ เหล่านั้น.

จบมงคลสูตร

อรรถกถามงคลสูตร

ขอเชิญ คลิกเล่มนี้ ...พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่มที่ ๓๙ 
อยู่ในหน้า ๑๑๙ เป็นต้นไป 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
มกร
มกร
วันที่ 9 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 4 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ