บุคคลผู้เป็นสัตบุรุษ
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  20 ก.ย. 2562
หมายเลข  31174
อ่าน  145

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 56

     อนึ่ง  พระปัจเจกพุทธเจ้า  และพระสาวกของพระตถาคตเจ้า   พึงทราบว่า  สัตบุรุษ  ในคำว่า  สปฺปุริสา  นี้.  จริงอยู่   พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้น  ชื่อว่า  โสภณบุรุษ  เพราะประกอบด้วยคุณอันเป็นโลกุตตระ  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อว่า  สัตบุรุษ.

     อีกอย่างหนึ่ง  สัตบุรุษเหล่านั้นทั้งหมดเทียว  ท่านกล่าวแยกออกเป็น  ๒  พวก.  จริงอยู่   พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดี  พระปัจเจกพุทธเจ้า  และพุทธสาวกก็ดี  เป็นทั้งพระอริยะ และสัตบุรุษ  สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า

     บุคคลใดแล เป็นนักปราชญ์  ผู้กตัญญูกตเวที  เป็นกัลยาณมิตร  มีความภักดีมั่น กระทำการช่วยเหลือ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก  โดยความเต็มใจ  บัณฑิตทั้งหลาย  กล่าวผู้เช่นนั้นว่า สัตบุรุษ  ดังนี้.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
kullawat
วันที่ 4 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ