อัฏฐังคิกมรรค [ทางประกอบด้วยองค์ ๘]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  8 ก.ย. 2562
หมายเลข  31155
อ่าน  20

              พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 35

                                   ว่าด้วยอัฏฐังคิกมรรค

         ก็พรหมจรรย์ของเรานี้แล   จึงจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว  เพื่อ

คลายกำหนัด   เพื่อดับโดยไม่มีเหลือ  เพื่อเข้าไปสงบ  เพื่อรู้ยิ่ง  เพื่อตรัสรู้  เพื่อ 

พระนิพพาน.    ก็แลพรหมจรรย์นั้นเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อ

ความคลายกำหนัด   เพื่อดับโดยไม่มีเหลือ  เพื่อเข้าไปสงบ  เพื่อรู้ยิ่ง  เพื่อตรัสรู้

เพื่อพระนิพพานเป็นไฉน       ทางประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี้แล     อัน

ได้แก่    ความเห็นชอบ  ความดำริชอบ  พูดจาชอบ     การงานชอบ   อาชีพชอบ

พยายามชอบ  ระลึกชอบ  ตั้งใจชอบ    ก็นี้แล     คือพรหมจรรย์นั้น       ที่เป็นไป 

เพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว       เพื่อคลายกำหนัด    เพื่อดับโดยไม่มีเหลือ

เพื่อเข้าไปสงบ  เพื่อรู้ยิ่ง  เพื่อตรัสรู้  เพื่อพระนิพพาน. เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ