อัฏฐังคิกมรรค [ทางประกอบด้วยองค์ ๘]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  8 ก.ย. 2562
หมายเลข  31155
อ่าน  65

              พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 35

                                   ว่าด้วยอัฏฐังคิกมรรค

         ก็พรหมจรรย์ของเรานี้แล   จึงจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว  เพื่อ

คลายกำหนัด   เพื่อดับโดยไม่มีเหลือ  เพื่อเข้าไปสงบ  เพื่อรู้ยิ่ง  เพื่อตรัสรู้  เพื่อ 

พระนิพพาน.    ก็แลพรหมจรรย์นั้นเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อ

ความคลายกำหนัด   เพื่อดับโดยไม่มีเหลือ  เพื่อเข้าไปสงบ  เพื่อรู้ยิ่ง  เพื่อตรัสรู้

เพื่อพระนิพพานเป็นไฉน       ทางประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี้แล     อัน

ได้แก่    ความเห็นชอบ  ความดำริชอบ  พูดจาชอบ     การงานชอบ   อาชีพชอบ

พยายามชอบ  ระลึกชอบ  ตั้งใจชอบ    ก็นี้แล     คือพรหมจรรย์นั้น       ที่เป็นไป 

เพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว       เพื่อคลายกำหนัด    เพื่อดับโดยไม่มีเหลือ

เพื่อเข้าไปสงบ  เพื่อรู้ยิ่ง  เพื่อตรัสรู้  เพื่อพระนิพพาน.   ความคิดเห็นที่ 1  
 
kullawat
วันที่ 4 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ