อัฏฐังคิกมรรค [ทางประกอบด้วยองค์ ๘]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  8 ก.ย. 2562
หมายเลข  31155
อ่าน  98

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 35

ว่าด้วยอัฏฐังคิกมรรค

     ก็พรหมจรรย์ของเรานี้แล   จึงจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว  เพื่อคลายกำหนัด   เพื่อดับโดยไม่มีเหลือ  เพื่อเข้าไปสงบ  เพื่อรู้ยิ่ง  เพื่อตรัสรู้  เพื่อพระนิพพาน.    ก็แลพรหมจรรย์นั้นเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อความคลายกำหนัด   เพื่อดับโดยไม่มีเหลือ  เพื่อเข้าไปสงบ  เพื่อรู้ยิ่ง  เพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเป็นไฉน ทางประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี้แล อันได้แก่ ความเห็นชอบ ความดำริชอบ พูดจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ พยายามชอบ  ระลึกชอบ  ตั้งใจชอบ ก็นี้แล คือพรหมจรรย์นั้น ที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับโดยไม่มีเหลือเพื่อเข้าไปสงบ  เพื่อรู้ยิ่ง  เพื่อตรัสรู้  เพื่อพระนิพพาน.   ความคิดเห็นที่ 1  
 
kullawat
วันที่ 4 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ