พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม [ปัจฉิมวาจา]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  9 ก.ย. 2562
หมายเลข  31159
อ่าน  142

    พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 322

พระปัจฉิมวาจา
[๑๔๓]  ลำดับนั้น  พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้   เราขอเตือนพวกเธอว่า  สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไป  เป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด.  
  นี้เป็นพระปัจฉิมวาจา ของพระตถาคต.
ข้อความจากอรรถกถา
.................บทว่า  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ   ความว่า 
จงยังกิจทั้งปวง ให้สำเร็จด้วยความไม่ไปปราศจากสติ.  
ดังนั้น  พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงบรรทมที่เตียงปรินิพพาน  ประทาน พระโอวาท ที่ประทานมา ๔๕ พรรษา รวมลงในบท คือ ความไม่ประมาทอย่างเดียวเท่านั้น.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
kullawat
วันที่ 4 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ