พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑


ไฟล์ PDF นำเนื้อหามาจาก
ซีดีพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ๙๑ เล่ม
ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย ปี ๒๕๒๗
Download
2.31 MB