กตัญูญูกตเวที ในทางธรรมเป็นไรค่ะ
 
เด็กดาวคะนอง
วันที่  2 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5731
อ่าน  2,017

ลักษณะของความกตัญญกตเวที  เป็นอย่างไรค่ะ

ทำไมต้องกตัญญูกตเวทีด้วยค่ะ


Tag  กตัญญูกตเวที
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

คำว่า กตัญญู หมายถึงการรู้คุณที่ผู้อื่นกระทำดีแก่ตน คำว่ากตเวที หมายถึง การกระทำตอบแทนคุณท่าน  ดังข้อความในอรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ว่าบทว่า  กตญฺญุตา  ได้แก่รู้คุณที่ผู้อื่นทำ.  บทว่า  กตเวทิตา  ได้แก่รู้คุณที่ต่างจากคุณที่เขาทำ (ตอบแทน)บทว่า  กตญญูกตเวที  ได้แก่  ผู้รู้อุปการะที่เขาทำแล้วตอบแทนภายหลัง.  ขอเชิญอ่านคำอธิบายในมงคลถทีปนี ดังนี้

เชิญคลิกอ่านที่นี่..กตัญญูกตเวที [มังคลัตถทีปนีแปล]

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 3 ธ.ค. 2550
พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เล่ม ๓ - หน้าที่ 11
 
   บุคคลใดแล  เป็นผู้กตัญญูกตเวที  เป็น นักปราชญ์  เป็นกัลยาณมิตร  และเป็นผู้มีความ ภักดีอันมั่นคง  กระทำกิจของผู้ได้รับทุกข์โดย เคารพ  บัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลผู้เช่นนั้นว่า เป็นสัปปุรุษ.
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
jaturong
วันที่ 7 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 10 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ