พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เล่ม ๓

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
หน้า     ถึงหน้า  
รูปแบบ