การทำสมาธิ ไม่ใช่ ..ส ม ถ ภ า ว น า
 
บ้านธัมมะ
วันที่  2 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5735
อ่าน  988

คลิกฟัง... ปัญญารู้อะไรในสมถภาวนา 

ขอเชิญรับฟังและ download ไฟล์ฟังธรรม ..

ที่ นี่ >    สมถภาวนา  

การอบรมเจริญภาวนามีทั้งการอบรมเจริญความสงบ ซึ่งเป็นสมถะภาวนา

และการอบรมเจริญปัญญา คือ วิปัสสนาภาวนา 

ทั้งสองอย่างต้องอาศัยปัญญาจึงจะเจริญได้

ถ้าไม่รู้ลักษณะสภาพของจิตที่ต่างกันระหว่าง กุศลจิต และอกุศลจิต  

ก็ย่อมจะเจริญสมถะ คือ ความสงบจากอกุศลไม่ได้ 

ฉะนั้น การอบรมเจริญความสงบของจิต จึงต้องมีสติสัมปชัญญะ

ที่สามารถรู้สภาพที่ต่างกันของกุศลจิตและอกุศลจิตในขณะนี้เสียก่อน

แล้วจึงจะอบรมเจริญกุศลที่เป็นความสงบคือ สมถภาวนา

สำหรับ วิปัสสนาภาวนาเป็นสติสัมปชัญญะที่สามารถรุ้

สภาพที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรม ตามความเป็นจริง

 


Tag  สมถภาวนา สมาธิ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 6 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 31 ม.ค. 2551

สมาธิ เป็น กุศล ก็ได้    เป็นอกุศลก็ได้

แต่ สมถะ และ วิปัสสนา  ต้อง เป็นกุศล ที่ประกอบด้วย ปัญญาที่รู้ลักษณะของธัมมะ

อนุโมทนาสาธุ ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ