ไปปฏิบัติธรรม
 
oom
oom
วันที่  3 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5743
อ่าน  765

    วันที่ 6 -16 ธันวาคม 50 ตั้งใจไปปฏิบัติธรรมเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

เพื่อชำระ ล้างกิเลสของตัวเองให้เบาบ้าง    เพราะตั้งใจว่า จะไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลปี

ละ 1 ครั้ง ซึ่งในชีวิต ประจำวันก็ปฏิบัติอยู่   แต่ศีลไม่ค่อยบริสุทธิ์      เท่ากับไปถือบวช

เนกขัมมะ ถึงแม้จะเป็นในช่วง ระยะเวลาสั้นๆ ก็คิดว่าได้สะสมบุญเพิ่มขึ้นเท่าที่มีโอกาส

อำนวย


Tag  ปฏิบัติ สัปปายะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 4 ธ.ค. 2550

 

ปฏิบัติธรรมขึ้นอยู่กับความเข้าใจ  ไม่ใช่สถานที่

ขณะใดที่สภาพจิตเป็นกุศล  ขณะนั้นเป็นบุญ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
oom
oom
วันที่ 4 ธ.ค. 2550

ใช่ค่ะ แต่สถานที่ก็มีส่วนสำคัญ เพราะเคยอ่านในพระอภิธรรมบอกว่า การปฏิบัติจะได้ผลดี สถานที่ต้องสัมปายะด้วย เช่น ไม่อยู่ในชุมชน ที่มีคนพลุกพล่าน หรืออยู่ไกลเกินไปการไปมาไม่สะดวก

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 4 ธ.ค. 2550

 

ถ้าเข้าใจลักษณะของสภาพจิตว่า  ขณะใดเป็นกุศล  ขณะใดเป็นอกุศล

และเพราะเหตุใด

ก็จะตอบคำถามตรงนี้ได้ค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 5 ธ.ค. 2550

     การศึกษาพระธรรมคำสอนต้องสอดคล้องกันทั้งสามปิฎก การอ้างข้อความบางตอน

โดย ขาดความรู้ความเข้าที่แท้จริงจะเป็นอันตรายต่อตนเอง ดังคำกล่าวที่ว่าหากศึกษา

พระธรรมผิด ก็เหมือนจับงูพิษข้างหางนั่นเทียว ก็ในเมื่อหลักอนัตตาเป็นหลักใหญ่ในคำ

สอน เมื่อธรรมทั้ง ปวง(ไม่เว้นเลย)เป็นอนัตตา(บังคับบัญชามิได้)    ดังนั้น การจะมีใคร

ไปปฏิบัติธรรมจึงค้านกับ  หลักธรรมดังกล่าวแต่ต้น นี่คือ เหตุผลที่ว่า เพราะเหตุใดการ

ศึกษาต้องเป็นไปตามลำดับขั้น (ข้ามขั้นไม่ได้)นั่นคือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ  ดังนั้น

ผู้ศึกษาธรรมจึงไม่ควรใจร้อนเร่งรีบที่ จะไปปฏิบัติใดๆก่อนการศึกษาให้เข้าใจก่อน ทั้งนี้

ย่อมแน่นอนว่าไม่มีใครที่ห้ามใครไปปฏิบัติ แต่หากศึกษาธรรมอย่างเข้าใจในหลักการที่

ถูกตั้งแต่ต้นย่อมรู้ว่า ไม่มีใครที่..จะ..ไป..ปฏิบัติ       เป็นหน้าที่ของธรรมทั้งสิ้นที่ปฏิบัติ

และก็ไม่ใช่ที่ไหนๆ เสียด้วย แต่เป็นที่นี่และเดี๋ยวนี้เอง   ขออนุโมทนาในความสนใจใน

ธรรมของท่าน  และขอชวนให้ท่านฟังธรรมในเวปนี้ซึ่งมีหลาก หลายหัวข้อธรรมให้ท่าน

ได้ศึกษาร่วมกันนะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 5 ธ.ค. 2550

                           ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย                                          สัปปายะ

แน่นอนครับ สถานที่ก็มีส่วนในการปฏิบัติเช่นกัน แต่หากขาดความเข้าใจเบื้องต้นในขั้น

การฟังแล้ว ว่าธรรมคืออะไรอยู่ในขณะไหน ธรรมเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ หาก

ขาดความเข้าใจเบื้องต้น(ปริยัติ)แล้ว ปฏิบัติหรือสติและปัญญาจะเกิดได้ไหม ไม่ว่า

สถานที่ใดก็ตาม หากขาดความเข้าใจเบื้องต้น แต่เมื่อมองมุมกลับ คนที่เริ่มมีความเข้า

ใจธรรมเบื้องต้น ขั้นการฟังว่า ทุกอย่างเป็นธรรม อยู่ในขณะนี้ ไม่ต้องไปหาธรรม สติ

และปัญญาเป็นธรรมและเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไมได้ เมื่อมีความเข้าใจมั่นคงขึ้น ไม่

ว่าอยู่สถานที่ใด ถ้าสติและปัญญาเกิด ก็ธรรมปฏิบัติหน้าที่ สถานที่ที่สติและปัญญา

เกิด(สติปัฏฐาน) ที่ๆนั้นเองก็เป็นสัปปายะของบุคคลนั้นเพราะกุศลเกิด(กุศลขั้นสติ

ปัฏฐาน) แต่ถ้าขาดความเข้าใจเบื้องต้นแล้ว ที่ไหนจะเป็นสัปปายะได้เพราะไม่มีปัญญา

ที่จะเป็นปัจจัยให้สติและปัญญาเกิดครับ ขอให้เริ่มฟังว่าธรรมคืออะไร ในไฟล์ต่างๆใน

เว็ปนี้ครับ และขอยกข้อความในพระไตรปิฎกในเรื่องสัปปายะที่บางท่านอาจจะไม่เคย

อ่าน ซึ่งแสดงความเป็นสัปปายะคือ ความเข้าใจที่เป็นปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพ

ธัมมะ ทาง ตา หู จมูก ..ใจ ซึ่งมีอยู่ในชีวิตประจำวันแม้ในขณะนี้ ขณะที่รู้สภาพธัมมะที่

มีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างนั้น ก็เป็นสัปปายะแล้วครับ ดังนั้นความเข้าใจที่เป็นปัญญา

ขั้นการฟังเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญครับ และเมื่อใดสติปัฏฐานเกิด ที่นั้นก็เป็นสัปปายะ

หากแต่ว่าเรามีปัญญาที่จะให้สติปัฏฐานเกิดหรือยังครับ ขออนุโมทนา ลองอ่านดูนะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 5 ธ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 5 ธ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 5 ธ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 5 ธ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 5 ธ.ค. 2550

 

เชิญคลิกอ่านที่นี่..ข้อปฏิบัติที่สบาย ตอนที่ 5 [ทุติยสัปปายสูตร]

                

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 6 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 ธ.ค. 2550

     ถ้าเป็นผู้เจริญสติปัฏฐานเป็นปกติ อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้ ถ้ามีความเข้าใจถูกใน

หนทาง ที่อภิธรรมแสดงไว้ว่า ต้องอยู่ในที่ไม่ชุมชน ไม่พลุกพล่าน ไม่ไกลเกินไป  ท่าน

แสดงสำหรับ พระภิกษุ และผู้ที่เจริญสมถภาวนา จึงต้องการสถานที่สงบค่ะ แต่สำหรับ

การเจริญวิปัสสนา ไม่กำจัดสถานที่ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
oom
oom
วันที่ 17 ธ.ค. 2550

    ขออนุโมทนาสาธุ ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะ เรื่อง สถานที่สัปปายะ ต่อไปคงจะไม่แสวงหา

แล้วค่ะ จะ ไปตามเหตุตามปัจจัย เพราะหลังจากที่ไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ทำให้เข้าใจ

ตนเองมากขึ้น และ จะพยายามศึกษาธรรมะให้เข้าใจ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 17 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ  อย่าลืมฟังธรรมในเวปนี้ต่อนะครับ  บ่อยๆเนืองๆครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
oom
oom
วันที่ 19 ธ.ค. 2550

      ปัจจุบันก็ฟังธรรมของอจ.สุจินต์ เกือบทุกวัน แต่ก็ไม่วาย ที่จะชอบไปตามสถานที่

ต่างๆ ตามใจ ตามกิเลสตัวเอง บางครั้งอยู่ทางโลกก็เบื่อ อยากไปวัดบ้าง ชีวิตเป็นเช่น

นี้เอง เอาแน่อะไร ไม่ได้ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
pornpaon
วันที่ 21 ธ.ค. 2550

 

เข้าใจได้ดีค่ะ ดิฉันก็เคยเป็นแบบนี้  ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ