เรียนถามเกี่ยวกับ อาหารรูป อาหารชรูป และ..
 
เรียนถาม
วันที่  4 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5750
อ่าน  1,913

พอดีได้อ่านเกี่ยวกับรูปที่เกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐาน จากในคู่มือศึกษาพระอภิธัม-

มัตถสังคหะ  มีคำศัพท์หลายคำที่ใกล้เคียงกัน   ทำให้อ่านๆ    ไปแล้วเกิดความสับสน

อยากให้ช่วยอธิบายความหมายของคำเหล่านี้   และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันครับ

โอชา  กพฬีการาหาร อาหารรูป อาหารสมุฏฐาน อาหารสมุฏฐานรูป   อาหารสมุฏฐาน-

นิกรูป  อาหารชรูป คือ ตามความเข้าใจ  อาหารรูปก็คือโอชา ซึ่งก็คือมีอยู่ในกพฬีการา-

หาร อันได้แก่อาหารเป็นคำ ที่เรากลืนกิน จึงเป็นอาหารสมุฏฐาน   ดังนั้น อาหารรูปจึง

เป็นอาหารสมุฏฐาน   คือ เป็นเหตุให้เกิด รูปต่างๆ ขึ้นมาอีก  และรูปต่างๆ (รายละเอียด

ขอเว้นไว้)  ที่เกิดจากอาหารสมุฏฐาน   (คือเกิดจาก อาหารรูปเป็นสมุฏฐาน) นี้เอง   ที่

เรียกว่า อาหารชรูป.....เข้าใจเช่นนี้ถูกหรือไม่ครับ  ส่วน อาหารสมุฏฐานรูป จะหมายถึง

อย่างไร   จะหมายถึงรูปที่เกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐาน คือ อาหารชรูป ใช่หรือไม่   หรือ

หมายถึงรูปของอาหารที่ทำหน้าที่เป็นสมุฏฐาน   คือ อาหารรูป   ตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจ

คำว่า อาหารสมุฏฐานรูป   อีกทั้งคำว่า   อาหารสมุฏฐานนิกรูป ยังไม่เข้าใจ ความหมาย

ครับ ขอบคุณครับ


Tag  อาหารรูป โอชา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 4 ธ.ค. 2550

ความหมายของอาหารรูป ท่านเข้าใจถูกแล้วครับ  ความหมายของ  อาหารสมุฏฐาน  อาหารสมุฏฐานรูป หมายถึงอาหารที่เป็นสมุฏฐาน

(โอชา)ความหมายของ   อาหารสมุฏฐานนิกรูป และ อาหารชรูปหมายถึงรูปที่เกิดจาก

อาหาร มี ๑๒ รูป คือ มหาภูตรูป ๔ สี ๑   กลิ่น ๑  รส ๑  โอชา ๑  ปริเฉท ๑   วิการรูป

๓  รวมเป็น ๑๒  

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ธ.ค. 2550

โอชา เป็นรูปที่นำมาซึ่งรูป  เช่น  เรารับประทานอาหารเข้าไป ธาตุไฟที่เกิดจากกรรมย่อยอาหารที่เรากิน  ตัวโอชาเป็นปัจจัยให้เกิดกลุ่มของรูปใหม่  รูปใหม่ คืออาหารชรูปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เรียนถาม
วันที่ 4 ธ.ค. 2550

แสดงว่า อาหารรูป ซึ่งก็ คือ โอชาในกพฬีการาหารนั้นเองที่เป็น อาหารสมุฏฐาน

และที่เรียกว่า อาหารสมุฏฐานรูป เพราะโอชาหรืออาหารรูปนั้น เป็นรูปอันเป็นสมุฏฐาน

ให้เกิดรูปอื่น (ดังราย ละเอียดที่ท่านได้แสดงไว้)  ส่วน อาหารชรูป เป็นรูปที่เกิดจาก

เหตุดังกล่าวข้างต้นเป็นสมุฏฐาน จึงเรียกว่า   อาหารสมุฏฐานนิกรูป   เข้าใจเช่นนี้ ถูก-

ต้องหรือไม่ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 5 ธ.ค. 2550

เชิญอ่านเพิ่มเติม.......อาหารชรูป

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เรียนถาม
วันที่ 6 ธ.ค. 2550

รอคำยืนยันจากทางมูลนิธิฯ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เรียนถาม
วันที่ 6 ธ.ค. 2550

เพิ่มเติม  ขอบคุณข้อมูลที่ทุกท่านได้นำมาให้ครับ แต่อยากสรุปออกมาเป็นคำพูดของ

ตนเอง ตามความเข้าใจของตนเอง ว่าตามที่ตนเองได้กล่าวสรุปอีกครั้งไว้ในความเห็น

ที่ 3 นั้นถูกต้องหรือไม่ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
study
วันที่ 7 ธ.ค. 2550

ตอบความเห็นที่ ๓ และ ๖

 ท่านเข้าใจถูกแล้วครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เรียนถาม
วันที่ 7 ธ.ค. 2550
ขอบพระคุณทางมูลนิธิฯ มากครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
TeTee
วันที่ 15 ม.ค. 2551

แบบนี้แปลว่า โอชา (อาหารรูป) เป็นทั้งเหตุปัจจัย (ให้เกิดรูปโอชา) และ ผล (โอชา)

ด้วยใช่ไหมครับ?

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ