เรียนถามอาจารย์ - เทวดาสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือครับ
 
furita_6
furita_6
วันที่  3 ก.ย. 2562
หมายเลข  31145
อ่าน  291

เมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงมงคล (เหตุแห่งความเจริญ) ๓๘ ประการ แก่เทวดา นั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมงคลสูตรจบลง เทวดาแสนโกฏิบรรลุเป็นพระอรหันต์ ขอเรียนถามอาจารย์ครับว่า เทวดาสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ ได้ด้วยหรือครับ แล้วถ้าสามารถบรรลุได้นี่ต้องบวช หรือเปล่าครับ

ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 ก.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   เทวดาผู้ฟังธรรมเจริญวิปัสสนาย่อมบรรลุเป็นพระโสดาบัน  พระสกทาคามี  พระอนาคามีและพระอหันต์ได้  เมื่อเทวดาขั้นจาตุมหาราชิกา (ภุมมเทวดา) บรรลุเป็นพระอรหันต์ดำรงอยู่ในภพนั้นได้   แต่ถ้าเป็นเทวดาชั้นสูงกว่านั้นอยู่ไม่ได้  ท่านย่อมปรินิพพานในภพนั้นเลยไม่ต้องรอไปเป็นพรหมก่อน

เชิญคลิกอ่าน..การบรรลุพระอรหัตของเทวดา [อรรถกถาเตวิชชวัจฉสูตรที่ ๑]

  สำหรับในภพภูมิมนุษย์ ผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเพศคฤหัสถ์  หากไม่บวชในวันนั้นก็ต้องปรินิพพานในวันนั้นเลยครับ ไม่ใช่ 7 วันครับแล้วค่อยบวช แต่ถ้าจะมีชีวิตดำรงต่อไปได้ ก็ด้วยการบวชเป็นเพศบรรพชิตครับในวันนั้นครับ  ซึ่งตัวอย่างของบุคคลที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเพศคฤหัสถ์ เช่น ท่านสันตติมหาอำมาตย์ แต่ท่านไม่บวชในวันนั้น ท่านก็ปรินิพพานในวันนั้นนั่นเองครับ

  ซึ่งเหตุผลดังนี้ครับ การบรรลุเป็นพระอรหันต์ พระอรหันต์เป็นคุณธรรมที่สูงสุุด ดังนั้นเพศที่รองรับคุณธรรมก็ต้องเหมาะกับการรองรับคุณธรรมนี้  คือเพศบรรพชิตในภพภูมิมนุษย์ครับ

  ส่วนเพศฆราวาสเป็นเพศที่ต่ำ  ไม่สามารถรองรับคุณธรรมคือความเป็นพระอรหันต์ได้ครับ เปรียบเหมือนว่า หญ้า ไม่สามารถรองรับก้อนหินใหญ่ได้ฉันใด แม้เพศคฤหัสถ์ก็ไม่สามารถรองรับคุณธรรมคือความเป็นพระอรหันต์ได้  เปรียบเหมือนคนที่มีบุญน้อยแต่ได้ปราบดาได้เป็นกษัตริย์   เพราะความที่ตนมีบุญน้อย   ไม่มีความสามารถก็ไม่สามารถปกครองราชสมบัติและเกิดความเดือดร้อนตามมามากมาย จะโทษสมบัติก็ไม่ได้ ต้องโทษความที่ตนมีบุญน้อย  ฉันใด  ผู้ที่มีเพศต่ำคือคฤหัสถ์ไม่สามารถรองรับคุณธรรมคือความเป็นพระอรหันต์  หากไม่บวชก็ต้องปรินิพพานในวันนั้น จะโทษความเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ เพราะเพศนั้นคือเป็นเพศคฤหัสถ์ไม่เพียงพอที่จะรองรับคุณธรรมขั้นสูงได้ครับ ดังนั้นผู้ที่ไม่บวชเมื่อเป็นมนุษย์แล้วย่อมปรินิพพานในวันนั้น แต่ถ้าบวชก็สามารถดำรง  มีชีวิตอยู่ได้เพราะเพศบรรพชิต  สามารถดำรงคุณธรรมความเป็นพระอรหันต์ได้ครับ  ซึ่งตัวอย่างผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเพศฆราวาสแล้วไม่ได้บวช ปรินิพพานในวันนั้นก็เป็นท่านสันตติมหาอำมาตย์   ส่วนผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเพศฆราวาสแล้วบวช สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เช่น พระภัททชิเถระครับ

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ

  ฆราวาสได้เป็นพระอรหัตหากไม่บวชต้องเข้าสู่พระนิพพาน [มิลินทปัญหา]

------------------------------------------------------------

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๒ ภาค ๑- หน้าที่ 445

บทว่า   นตฺถิ  โข  วจฺฉ   ดูก่อนวัจฉะ  ไม่มีเลย  คือ  ผู้ยังไม่ละ
คิหิสังโยชน์  ชื่อว่าจะทำที่สุดทุกข์ย่อมไม่มี.แม้บุคคลเหล่าใดดำรงเพศคฤหัสถ์
คือ   สันตติมหาอำมาตย์  อุคคเสนะ  เศรษฐีบุตร  วีตโสกธารกะ  ก็บรรลุ
พระอรหัตได้.  แม้บุคคลเหล่านั้น  ก็ยังความใคร่ในสังขารทั้งปวงให้แห้งไป
ด้วยมรรคแล้วบรรลุได้.   แต่เมื่อบรรลุแล้วก็ไม่ตั้งอยู่ด้วยเพศนั้น.  ชื่อว่าเพศ
คฤหัสถ์นี้เลว  ไม่สามารถทรงคุณอันสูงสุดไว้ได้.  เพราะฉะนั้น   ผู้ตั้งอยู่ในเพศ
คฤหัสถ์นั้นบรรลุพระอรหัตแล้วย่อมบวช  หรือปรินิพพานในวันนั้นเอง

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ก.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ ๑๑๗

   ข้อความบางตอนในอรรถกถา มหาสมัยสูตร

ได้ยินว่า  พวกเทวดาพากันคิดว่า  พวกเราจะฟังพระสูตร(มหาสมัยสูตร)นี้แล้ว  ก็เงี่ยหูลงฟัง.  ก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงจบ  เทวดาจำนวนหนึ่งแสนโกฏิได้บรรลุพระอรหัตแล้ว  ผู้ที่เป็นพระโสดาบัน เป็นต้น   ไม่มีการนับ. 

---------------------------------

พระอรหันต์  เป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง   เป็นผู้ทำลายข้าศึก  คือกิเลสได้หมดสิ้น  เป็นผู้ไม่มีภพใหม่อีกต่อไป  หลังจากที่ดับขันธปรินิพพานแล้ว ไม่มีการเกิดอีก  จึงเป็นผู้ดับวัฏฏะได้อย่างเด็ดขาด,   การบรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ   เริ่มตั้งแต่พระโสดาบันบุคคล ถึง ความเป็นพระอรหันต์นั้น   ต้องเป็นผู้ที่สะสมอบรมเจริญปัญญา  สะสมการสดับตรับฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน  และต้องเป็นผู้ดำเนินตามทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ คือ การอบรมเจริญอริยมรรค  ถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่สามารถบรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้เลย   เมื่อว่าโดยสภาพธรรมแล้ว ก็คือ ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตน  แม้แต่ที่กล่าวว่า เป็นเทวดาก็เพราะมีสภาพธรรมเกิดขึ้นเป็นไป นั่นเอง  เพราะเห็นประโยชน์ของพระธรรม จึงฟัง จึงศึกษาและได้รับประโยชน์จากพระธรรมตามกำลังปัญญาของตนเอง  รวมถึงเทวดาด้วย ก็สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ดับกิเลสตามลำดับขั้นจนถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ก.ย. 2562

ไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดาที่ได้สะสมบุญบารมีมาแล้วในอดีต  จึงได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
พัชรีรัศม์
พัชรีรัศม์
วันที่ 6 ก.ย. 2562

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 9 ก.ย. 2562

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
kullawat
วันที่ 30 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ