การบรรลุพระอรหัตของเทวดา [อรรถกถาเตวิชชวัจฉสูตรที่ ๑]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13570
อ่าน  2,287

 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 445 บทว่า     นตฺถิ  โข  วจฺฉ   ดูก่อนวัจฉะ    ไม่มีเลย    คือ      ผู้ยังไม่ละคิหิสังโยชน์  ชื่อว่าจะทำที่สุดทุกข์ย่อมไม่มี.แม้บุคคลเหล่าใดดำรงเพศคฤหัสถ์คือ     สันตติมหาอำมาตย์    อุคคเสนะ    เศรษฐีบุตร   วีตโสกธารกะ   ก็บรรลุพระอรหัตได้.      แม้บุคคลเหล่านั้น    ก็ยังความใคร่ในสังขารทั้งปวงให้แห้งไปด้วยมรรคแล้วบรรลุได้.     แต่เมื่อบรรลุแล้วก็ไม่ตั้งอยู่ด้วยเพศนั้น.    ชื่อว่าเพศคฤหัสถ์นี้เลว  ไม่สามารถทรงคุณอันสูงสุดไว้ได้.  เพราะฉะนั้น   ผู้ตั้งอยู่ในเพศคฤหัสถ์นั้นบรรลุพระอรหัตแล้วย่อมบวช  หรือปรินิพพานในวันนั้นเอง แต่ภุมมเทวดายังดำรงอยู่ได้.      เพราะเหตุไร.      เพราะมีโอกาสที่จะแฝงตัวอยู่ได้. ในกามภพที่เหลือ พระอริยบุคคล ๓ จำพวกมีพระโสดาบันเป็นต้น ยังดำรงอยู่ได้ในมนุษยโลก. ในกามาวจรเทวโลก  พระโสดาบันและพระสกทาคามียังดำรงอยู่ได้.  แต่พระอนาคามีและพระขีณาสพจะดำรงอยู่ในกามาวจรเทวโลกนี้ไม่ได้. เพราะเหตุไร.   เพราะที่นั้นมิใช่เป็นที่อยู่ของชนผู้ละอายแล้ว.    และที่นั้นมิใช่เป็นที่ปกปิดที่สมควรแก่ วิเวกของพระขีณาสพเหล่านั้น.


Tag  การบรรลุพระอรหัตของเทวดา บรรลุอรหัต เทวดา
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ