ธรรม ๔ ประการเพื่อทำให้แจ้งเป็นพระอริยบุคคล
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13572
อ่าน  658

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒- หน้าที่ 395   ๕. ปฐมผลสูตร   เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล

[๑๖๓๔]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย     ธรรม ๔ ประการนี้   อันบุคคลเจริญแล้ว  กระทำให้มากแล้ว     ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล     ธรรม๔ ประการเป็นไฉน     คือ     การคบสัตบุรุษ ๑  การฟังสัทธรรม ๑  การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย  ๑    การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  ๑    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย      ธรรม ๔ ประการนี้แล    อันบุคคลเจริญแล้ว     กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไป   เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.    
๖.  ทุติยผลสูตร  เจริญธรรม  ๔ ประการเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล

[๑๖๓๕]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๔ ประการนี้      อันบุคคลเจริญแล้ว   กระทำให้มากแล้ว    ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล... จบทุติยผลสูตรที่    ๖    
๗.  ตติยผลสูตร   เจริญธรรม ๔  ประการเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล

[๑๖๓๖]   ...ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล...   จบตติยผลสูตรที่  ๗        
๘.  จตุตถผลสูตร   เจริญธรรม ๔  ประการเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผล

[๑๖๓๗]    ...ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ... จบจตุตถผลสูตรที่ ๘        
๑๓.  นิพเพธิกปัญญสูตร   เจริญธรรม  ๔  ประการเพื่อมีปัญญาชำแรกกิเลส [๑๖๕๓]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการนี้      อันบุคคลเจริญแล้ว วาระทำให้มากแล้ว    ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญา    เป็นเครื่องชำแรกกิเลส     ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน   คือ  การคบสัตบุรุษ ๑.   การฟังสัทธรรม ๑      การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย ๑

การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม ๑ ประการนี้แล    อันบุคคลเจริญแล้ว    กระทำให้มากแล้ว   ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำแรก กิเลส.   ฯลฯ


Tag  ธรรม ๔ สกทาคา อนาคา อรหัต อริยบุคคล โสดา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 17 ก.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ