ธรรม ๔ ประการเพื่อทำให้แจ้งเป็นพระอริยบุคคล
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13572
อ่าน  691

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒- หน้าที่ 395   

๕. ปฐมผลสูตร เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล

[๑๖๓๔]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน คือ

การคบสัตบุรุษ ๑ 
การฟังสัทธรรม ๑ 
การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย ๑ 
การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑   

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.    

 

๖. ทุติยผลสูตร เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล

[๑๖๓๕]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล...

จบทุติยผลสูตรที่ ๖    

 

๗. ตติยผลสูตร เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล

[๑๖๓๖] ...ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล...  

จบตติยผลสูตรที่ ๗    

 

๘.  จตุตถผลสูตร เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผล

[๑๖๓๗] ...ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ...

จบจตุตถผลสูตรที่ ๘    

 

๑๓.  นิพเพธิกปัญญสูตร  เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปัญญาชำแรกกิเลส

[๑๖๕๓]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแล้ว วาระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญา เป็นเครื่องชำแรกกิเลส ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน คือ

การคบสัตบุรุษ ๑ 
การฟังสัทธรรม ๑ 
การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย ๑ 
การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำแรก กิเลส. ฯลฯ


Tag  ธรรม ๔ สกทาคา อนาคา อรหัต อริยบุคคล โสดา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 17 ก.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ