ธรรม ๔ ประการเพื่อทำให้แจ้งเป็นพระอริยบุคคล
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13572
อ่าน  549

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒- หน้าที่ 395                                  ๕. ปฐมผลสูตร    เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล

           [๑๖๓๔]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย       ธรรม ๔ ประการนี้   อันบุคคลเจริญแล้ว  กระทำให้มากแล้ว       ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล     ธรรม๔ ประการเป็นไฉน      คือ     การคบสัตบุรุษ ๑  การฟังสัทธรรม ๑  การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย  ๑    การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  ๑     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย      ธรรม ๔ ประการนี้แล    อันบุคคลเจริญแล้ว      กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไป   เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.                                           
๖.  ทุติยผลสูตร             เจริญธรรม  ๔ ประการเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล

           [๑๖๓๕]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม ๔ ประการนี้      อันบุคคลเจริญแล้ว   กระทำให้มากแล้ว    ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล...                                        จบทุติยผลสูตรที่     ๖                                            
๗.  ตติยผลสูตร                        เจริญธรรม ๔  ประการเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล

           [๑๖๓๖]   ...ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล...                                          จบตติยผลสูตรที่  ๗                                                                       
๘.  จตุตถผลสูตร                       เจริญธรรม ๔  ประการเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผล

           [๑๖๓๗]    ...ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ...                                       จบจตุตถผลสูตรที่ ๘                                    
๑๓.  นิพเพธิกปัญญสูตร              เจริญธรรม  ๔  ประการเพื่อมีปัญญาชำแรกกิเลส           [๑๖๕๓]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการนี้       อันบุคคลเจริญแล้ว         วาระทำให้มากแล้ว            ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญา    เป็นเครื่องชำแรกกิเลส      ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน   คือ  การคบสัตบุรุษ ๑.   การฟังสัทธรรม ๑      การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย ๑

การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม ๑ ประการนี้แล     อันบุคคลเจริญแล้ว    กระทำให้มากแล้ว   ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำแรก กิเลส.                                          ฯลฯ


Tag  ธรรม ๔ สกทาคา อนาคา อรหัต อริยบุคคล โสดา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 17 ก.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ