พระพาหิยทารุจิริยะ
 
Khaeota
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13578
อ่าน  528
 
  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 431

  ประวัติพระพาหิยทารุจิริยะ

ด้วยบทว่า   ขิปฺปาภิญฺญานํ  ท่านแสดงว่า  พระทารุจิริยเถระ

เป็นยอดของภิกษุสาวกผู้ตรัสรู้เร็ว    จริงอยู่    พระเถระนี้    บรรลุ

พระอรหัตเมื่อจบพระธรรมเทศนาอย่างย่อ    ไม่มีกิจที่จะต้องบริกรรม

มรรคผลทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้น    ท่านจึงชื่อว่าเป็นยอดของภิกษุ

สาวกผู้ตรัสรู้เร็ว.    คนทั้งหลายตั้งชื่อท่านว่าพาหิยะ    เพราะท่าน

เกิดในพาหิยรัฐ.    ต่อมาภายหลังท่านนุ่งผ้าทำด้วยไม้    เพราะเหตุนั้น

จึงชื่อว่าทารุจิริยะ    ในปัญหากรรมของท่าน    มีเรื่องเล่าตามลำดับ

ดังนี้  :-

แท้จริง    แม้ท่านพาหิยทารุจิริยะนี้    ครั้งพระพุทธเจ้าพระนาม

ว่า    ปทุมุตตระ    เกิดในเรือนสกุลในกรุงหงสวดี    กำลังฟังธรรมของ

พระทศพล    เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งในตำแหน่ง

เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวกผู้ตรัสรู้เร็ว    จึงกระทำกุศล

ให้ยิ่งยวดขึ้นไป    ปรารถนาตำแหน่งนั้น    กระทำกุศลกรรมจนตลอด

ชีวิต    เวียนว่ายอยู่ในเหล่าเทวดาและมนุษย์    เวลาศาสนาของพระ-

กัสสปทศพลเสื่อมลง   ก็กระทำสมณธรรมร่วมกับเหล่าภิกษุ    ที่กล่าว

ไว้แต่หนหลัง    เป็นผู้มีศีลบริบูรณ์    สิ้นชีพแล้วก็บังเกิดในเทวโลก

  ฯลฯ


Tag  ตรัสรู้เร็ว ภิกษุสาวก
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ