บุญสำเร็จจากการฟังธรรม
 
Khaeota
วันที่  17 ก.ย. 2552
หมายเลข  13594
อ่าน  1,435


บุญสำเร็จจากการฟังธรรม   คือ ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา  

   พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๕- หน้าที่ 470

มีอธิบายอย่างไร  มีอธิบายว่า  แม้เชื่อธรรมนั้นแล้ว    เข้าไปหาพระ-

อาจารย์และอุปัชฌาย์ตามกาล   เข้าไปนั่งใกล้ด้วยการทำวัตร  ในกาลใด  พระ-

อาจารย์และอุปัชฌาย์มีจิตอันการเข้าไปนั่งใกล้ให้ยินดีแล้ว      ประสงค์จะกล่าว

คำไรๆ     ในกาลนั้น    ก็เงี่ยโสต    ด้วยความเป็นผู้ใคร่จะฟังอันถึงแล้วฟังอยู่

ย่อมได้ปัญญา    ก็แม้ฟังอยู่ด้วยดีอย่างนี้    เป็นผู้ไม่ประมาท    ด้วยการไม่อยู่

ปราศจากสติ   และมีปัญญาเครื่องสอดส่อง  ด้วยความเป็นผู้รู้สุภาษิตและทุภา-

ษิตนั่นแล   ย่อมได้ปัญญา    บุคคลนอกนี้    ย่อมไม่ได้ปัญญา    ด้วยเหตุนั้น

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า  เป็นผู้ไม่ประมาท   มีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่อง

เพราะบุคคลปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อได้ปัญญา ด้วยศรัทธาอย่างนี้แล้ว ฟัง

อุบายอันเป็นเครื่องบรรลุปัญญา  ด้วยการฟังด้วยดี  คือ  โดยเคารพ   ไม่หลง

ลืมสิ่งถือเอาแล้ว   ด้วยความไม่ประมาท   และถือเอาสิ่งไม่หย่อน    ไม่เกินและ

ไม่ผิด   ด้วยความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่อง   ย่อมกระทำให้กว้างขวาง

หรือ    เงี่ยโสตลง    ด้วยการฟังด้วยดี    ย่อมฟังธรรมอันเป็นเหตุได้เฉพาะซึ่ง

ปัญญา  ครั้นฟังด้วยความไม่ประมาทแล้วย่อมทรงธรรม  ย่อมใคร่ครวญอรรถ

แห่งธรรมทั้งหลายที่ทรงจำด้วยความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่อง      ใน

ลำดับนั้น    ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งปรมัตถ์  โดยลำดับ    เพราะฉะนั้น    พระผู้มี-

พระภาคเจ้าถูกอาฬวกยักษ์ทูลถามว่า  บุคคลย่อมได้ปัญญาอย่างไร 


Tag  ปัญญา ฟังด้วยดี
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 13 พ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ