พาหิยสูตร
 
Khaeota
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13577
อ่าน  608

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 127-12   พาหิยสูตร  ว่าด้วยการตรัสถึงที่สุดแห่งทุกข์

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  ดูก่อนพาหิยะ  เพราะเหตุนั้นแล

  พึงศึกษาอย่างนี้ว่า  เมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็น  เมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟ้ง

  เมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบ  เมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้ง  ดูก่อนพาหิยะ
 
  ท่านพึงศึกษาอย่างนี้แล  ดูก่อนพาหิยะ  ในกาลใดแล  เมื่อท่านเห็นจัก

  เป็นสักว่าเห็น  เมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟัง  เมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบ  เมื่อ

  รู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้ง ในกาลนั้น  ท่านย่อมไม่มี ในกาลใด  ท่านไม่มี

  ในกาลนั้น ท่านย่อมไม่มีในโลกนี้  ย่อมไมมีในโลกหน้า  ย่อมไม่มี

  ระหว่างโลกทั้งสอง นี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์.

ลําดับนั้นแล  จิตของพาหิยทารุจีริยกุลบุตรหลุดพ้นแล้วจากอาสวะ

  ทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นในขณะนั้นเอง  ด้วยพระธรรมเทศนาโดยย่อนี้ของ

  พระผู้มีพระภาคเจ้า


Tag  ถึงที่สุดแห่งทุกข์ พาหิยะ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 17 ก.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ