พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓


ไฟล์ PDF นำเนื้อหามาจาก
ซีดีพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ๙๑ เล่ม
ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย ปี ๒๕๒๗
Download
3.18 MB