องค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา [ทุติยสาริปุตตสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13571
อ่าน  1,339

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 279
 
 
๕.  ทุติยสาริปุตตสูตร   ว่าด้วยองค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา

[๑๔๒๗]  ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ   ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว  นั่ง  ณ  ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรว่า  ดูก่อนสารีบุตรที่เรียกว่า  โสตาปัตติยังคะ* ๆ   ดังนี้  โสตาปัตติยังคะเป็นไฉน. [๑๔๒๘]  ท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสตาปัตติยังคะ  คือ  สัปปุริสสังเสวะ  การคบสัตบุรุษ  ๑ สัทธรรมสวนะฟังคำสั่งสอนของท่าน  ๑ โยนิโสมนสิการ  กระทำไว้ในใจโดยอุบายที่ชอบ ๑ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑. [๑๔๒๙]  พ.  ถูกละๆ   สารีบุตร โสตาปัตติยังคะ  คือ  สัปปุริสสังเสวะ ๑  สัทธรรมสวนะ ๑  โยนิโสมนสิการ ๑  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  ๑. ฯลฯ  
อรรถกถาทุติยสาริปุตตสูตร

 พึงทราบอธิบายในทุติยสาริปุตตสูตรที่ ๕. บทว่า  โสตาปตฺติยงฺคํ  ความว่า  องค์คุณที่ได้เฉพาะส่วนเบื้องต้นแห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา.  ก็คุณที่ได้เฉพาะ  มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า   ชื่อว่า  องค์แห่งโสดาบัน  ก็องค์แม้เหล่านั้นมาแล้วว่า  องค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา.  ในองค์เหล่านั้น  องค์แม้ทั้งสองก็มีอธิบายคำนี้ ว่า  บุคคล  เสพสัตบุรุษ  คบ นั่งใกล้  ฟังธรรม  ใส่ใจโดยแยบคายปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นส่วนเบื้องต้น   อันเป็นธรรมสมควรแก่ธรรม  ย่อมได้เฉพาะธรรมเครื่องบรรลุโสดา. ธรรมมีการคบสัตบุรุษเป็นต้น ชื่อว่า   องค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา เพราะอรรถว่า  เป็นองค์เพื่อประโยชน์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา.ธรรมนอกนี้  ชื่อว่า โสตาปัตติยังคะ (องค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา)  เพราะอรรถว่า เป็นองค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา  กล่าวคือปฐมมรรค.   โสดาปัตติมรรค เป็นองค์แห่งโสดาปัตติมรรคที่แทงตลอดแล้ว  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า  องค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา. จบอรรถกถาทุติยสาริปุตตสูตรที่  ๕


Tag  องค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 17 ก.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ