องค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา [ทุติยสาริปุตตสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13571
อ่าน  1,228

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 279
  
                               
๕.  ทุติยสาริปุตตสูตร                          ว่าด้วยองค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา

           [๑๔๒๗]   ครั้งนั้น         ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ    ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว    นั่ง  ณ  ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรว่า         ดูก่อนสารีบุตรที่เรียกว่า  โสตาปัตติยังคะ*  ๆ   ดังนี้   โสตาปัตติยังคะเป็นไฉน.           [๑๔๒๘]   ท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า              ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสตาปัตติยังคะ  คือ  สัปปุริสสังเสวะ       การคบสัตบุรุษ  ๑       สัทธรรมสวนะฟังคำสั่งสอนของท่าน  ๑  โยนิโสมนสิการ    กระทำไว้ในใจโดยอุบายที่ชอบ ๑ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑.           [๑๔๒๙]  พ.   ถูกละ ๆ  สารีบุตร โสตาปัตติยังคะ  คือ  สัปปุริสสังเสวะ ๑  สัทธรรมสวนะ ๑  โยนิโสมนสิการ ๑  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ   ๑. ฯลฯ                                      
อรรถกถาทุติยสาริปุตตสูตร

                                  พึงทราบอธิบายในทุติยสาริปุตตสูตรที่ ๕.           บทว่า     โสตาปตฺติยงฺคํ       ความว่า  องค์คุณที่ได้เฉพาะส่วนเบื้องต้นแห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา.      ก็คุณที่ได้เฉพาะ  มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า     ชื่อว่า  องค์แห่งโสดาบัน   ก็องค์แม้เหล่านั้นมาแล้วว่า   องค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา.          ในองค์เหล่านั้น      องค์แม้ทั้งสองก็มีอธิบายคำนี้ ว่า  บุคคล   เสพสัตบุรุษ    คบ       นั่งใกล้   ฟังธรรม   ใส่ใจโดยแยบคายปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นส่วนเบื้องต้น          อันเป็นธรรมสมควรแก่ธรรม    ย่อมได้เฉพาะธรรมเครื่องบรรลุโสดา.           ธรรมมีการคบสัตบุรุษเป็นต้น ชื่อว่า               องค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา         เพราะอรรถว่า     เป็นองค์เพื่อประโยชน์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา.ธรรมนอกนี้      ชื่อว่า โสตาปัตติยังคะ (องค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา)  เพราะอรรถว่า       เป็นองค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา     กล่าวคือปฐมมรรค.    โสดาปัตติมรรค        เป็นองค์แห่งโสดาปัตติมรรคที่แทงตลอดแล้ว      เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า   องค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา.                            จบอรรถกถาทุติยสาริปุตตสูตรที่   ๕


Tag  องค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 17 ก.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ