องค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา [ทุติยสาริปุตตสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13571
อ่าน  1,306

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 279
  
 
๕.  ทุติยสาริปุตตสูตร       ว่าด้วยองค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา

[๑๔๒๗]   ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ   ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว    นั่ง  ณ  ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรว่า      ดูก่อนสารีบุตรที่เรียกว่า  โสตาปัตติยังคะ* ๆ    ดังนี้   โสตาปัตติยังคะเป็นไฉน. [๑๔๒๘]   ท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสตาปัตติยังคะ  คือ  สัปปุริสสังเสวะ      การคบสัตบุรุษ  ๑ สัทธรรมสวนะฟังคำสั่งสอนของท่าน  ๑  โยนิโสมนสิการ    กระทำไว้ในใจโดยอุบายที่ชอบ ๑ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑. [๑๔๒๙]  พ.   ถูกละๆ   สารีบุตร โสตาปัตติยังคะ  คือ  สัปปุริสสังเสวะ ๑  สัทธรรมสวนะ ๑  โยนิโสมนสิการ ๑  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ   ๑. ฯลฯ  
อรรถกถาทุติยสาริปุตตสูตร

 พึงทราบอธิบายในทุติยสาริปุตตสูตรที่ ๕. บทว่า    โสตาปตฺติยงฺคํ      ความว่า  องค์คุณที่ได้เฉพาะส่วนเบื้องต้นแห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา.      ก็คุณที่ได้เฉพาะ  มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า     ชื่อว่า  องค์แห่งโสดาบัน   ก็องค์แม้เหล่านั้นมาแล้วว่า   องค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา.      ในองค์เหล่านั้น      องค์แม้ทั้งสองก็มีอธิบายคำนี้ ว่า  บุคคล   เสพสัตบุรุษ    คบ นั่งใกล้   ฟังธรรม   ใส่ใจโดยแยบคายปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นส่วนเบื้องต้น   อันเป็นธรรมสมควรแก่ธรรม    ย่อมได้เฉพาะธรรมเครื่องบรรลุโสดา. ธรรมมีการคบสัตบุรุษเป็นต้น ชื่อว่า     องค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา เพราะอรรถว่า    เป็นองค์เพื่อประโยชน์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา.ธรรมนอกนี้      ชื่อว่า โสตาปัตติยังคะ (องค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา)  เพราะอรรถว่า เป็นองค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา    กล่าวคือปฐมมรรค.   โสดาปัตติมรรค เป็นองค์แห่งโสดาปัตติมรรคที่แทงตลอดแล้ว      เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า   องค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา. จบอรรถกถาทุติยสาริปุตตสูตรที่   ๕


Tag  องค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 17 ก.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ