ความบริสุทธิ์แต่ละประเภท - วิสุทธิที่ 7 ตอนที่ 8-8 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  11 ก.ค. 2562
หมายเลข  31026
อ่าน  256

   ความบริสุทธิ์ที่ 7 เป็นความบริสุทธิ์โดยความรู้ชัดและการเห็นชัด (ญาณทัสสนวิสุทธิ)

   เมื่อ 3 ขณะของอนุโลมญาณ (ความรู้ชัดที่น้อมไปสู่การตรัสรู้) ได้ดับไป ความรู้ชัดที่ข้ามโคตร (โคตรภูญาณ) ก็จะเกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะเสมือนกับอาวัชชนจิตของโลกุตตรจิต (คือมีนิพพานเป็นอารมณ์เช่นเดียวกันกับโลกุตตรจิต) เพราะฉะนั้นโคตรภูญาณนั้นก็ไม่ได้เป็นความบริสุทธิ์ที่ 6 ปฏิปทาญานทัสนวิสุทธิ หรือก็ไม่ได้เป็นความบริสุทธิ์ที่ 7 คือ ความบริสุทธิ์โดยความรู้ชัดและการเห็นชัด (ญาณทัสสนวิสุทธิ)ด้วย แต่เป็นปัญญาที่อยู่ระหว่างความบริสุทธิ์ทั้ง 2 ประเภท [1] ซึ่งโคตรภูญาณก็ยังคงถูกพิจารณาว่าเป็นวิปัสสนาญาณ "เพราะยังตกในกระแสแห่งวิปัสสนา จึงนับเป็นวิปัสสนาด้วย" [2] เมื่อญาณข้ามโคตรได้ดับไป มรรคจิตเกิดขึ้นและต่อจากนั้นก็จะมีความบริสุทธิ์โดยความรู้ชัดและการเห็นชัด (ญาณทัสสนวิสุทธิ) ซึ่งความบริสุทธิ์ทั้ง 7 ก็จะมีครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อความนี้แปลจาก...Different Kinds of Purity - 7th Purity

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

   1. วิสุทธิที่ 1.....กดลิ้งค์
   2. วิสุทธิที่ 2.....กดลิ้งค์
   3. วิสุทธิที่ 3.....กดลิ้งค์
   4. วิสุทธิที่ 4.....กดลิ้งค์
   5. วิสุทธิที่ 5-1.....กดลิ้งค์
   6. วิสุทธิที่ 5-2.....กดลิ้งค์
   7. วิสุทธิที่ 6.....กดลิ้งค์
   8. วิสุทธิที่ 7.....กดลิ้งค์

-------------------------
[1] วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หน้าที่ 207 แสดงว่า โคตรภูญาณเป็น ญาณที่อยู่ในระหว่างวิสุทธิทั้ง ๒ นั้น
[2] อ้างอิงจาก วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หน้าที่ 207


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ