ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  1.39 MB

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจากชมรมพุทธศาสน์ วังพญาไท และวิทยาลัยการพยาบาลกองทัพบก  ไปสนทนาธรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ที่ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.


หมายเลข  577
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563


หนังสือแนะนำ