ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ [ตอนที่ ๒]
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ [ตอนที่ ๒]

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  4.03 MB

ใน [ตอนที่ ๑] แทบพระบาท พระศาสดา ข้าพเจ้าได้นำเสนอภาพกิจกรรมและความธรรมะ ณ พุทธคยา ซึ่งเป็นวันแรกของทุกๆ ท่าน ที่ได้สัมผัสและก้มกราบลง แทบรอยพระบาทพระศาสดา ณ บริเวณพระมหาเจดีย์ ที่ซึ่ง ณ กาลครั้งหนึ่ง เมื่อ ๒๖๐๐ ปีมาแล้ว ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เพ็ญเดือนวิสาขะ เวลาเช้า ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แค้นมคธ แห่งนี้ พระมหาโพธิสัตว์ทรงพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะ ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า


หมายเลข  573
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563


หนังสือแนะนำ