ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ วันบูชาพระรัตนบุษยภาชน์ฯ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ วันบูชาพระรัตนบุษยภาชน์ฯ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  3.55 MB

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้จัดให้มีการสนทนาธรรม และการบูชาพระรัตนบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรต ที่ทางมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้รับโอกาสจากสมาคมมหาโพธิ์ ที่สารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย ในการจัดสร้างที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการสร้างที่ครอบที่ประดิษฐานองค์เก่าที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างขึ้น และท่านอนาคาริกธรรมปาละ ได้สร้างที่ครอบไว้แต่เดิมแต่ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา


หมายเลข  568
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563


หนังสือแนะนำ