ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์กับทีมนักวิจัยฯ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕

ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์กับทีมนักวิจัยฯ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕
โดย วันชัย ภู่งาม

วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ทีมงานวิจัยจากวัดญาณเวศกวัน ซึ่งทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสน์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมถึงพระนิสิต และคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ นำโ ดย ผศ.ดร.ชมชื่น สมประเสริฐ และ คณะฯ เป็นตัวแทนมาขอพบ และสัมภาษณ์ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ ภายในซอยเจริญนคร ๗๘เกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ความดีความชั่ว รวมถึงเรื่องทรัพย์ภายนอกภายใน ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.หมายเลข  562
เปิด  605
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ