ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์กับทีมนักวิจัยฯ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์กับทีมนักวิจัยฯ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  1.67 MB

วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ทีมงานวิจัยจากวัดญาณเวศกวัน ซึ่งทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสน์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมถึงพระนิสิต และคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ นำโ ดย ผศ.ดร.ชมชื่น สมประเสริฐ และ คณะฯ เป็นตัวแทนมาขอพบ และสัมภาษณ์ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ ภายในซอยเจริญนคร ๗๘เกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ความดีความชั่ว รวมถึงเรื่องทรัพย์ภายนอกภายใน ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.


หมายเลข  562
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563


หนังสือแนะนำ