ปฐมอคารวสูตร ... วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
มศพ.
วันที่  22 ก.ค. 2562
หมายเลข  31064
อ่าน  431

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ 

วันเสาร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

คือ 

ปฐมอคารวสูตร 

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ หน้า ๑๓


พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ หน้า ๑๓

 

๙. ปฐมอคารวสูตร
(ว่าด้วยธรรมที่ทำให้มั่นคงและไม่มั่นคงในศาสนา)

[๙]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการ  เป็นผู้ไม่มีที่เคารพ  ไม่มีที่ยำเกรง  ย่อมเคลื่อน  ไม่ตั้งมั่นในพระสัทธรรม  ธรรม  ๕  ประการเป็นไฉน  คือ 

ภิกษุผู้ไม่มีศรัทธา   เป็นผู้ไม่มีที่เคารพ  ไม่มีที่ยำเกรง  ย่อมเคลื่อน 
ไม่ตั้งมั่นในพระสัทธรรม 

ภิกษุผู้ไม่มีหิริ  เป็นผู้ไม่มีที่เคารพ  ไม่มีที่ยำเกรง  ย่อมเคลื่อน ไม่ตั้งมั่น
ในพระสัทธรรม

ภิกษุผู้ไม่มีโอตตัปปะ  เป็นผู้ไม่มีที่เคารพ  ไม่มีที่ยำเกรง  ย่อมเคลื่อน 
ไม่ตั้งมั่นในพระสัทธรรม

ภิกษุผู้เกียจคร้าน  เป็นผู้ไม่มีที่เคารพ  ไม่มีที่ยำเกรง  ย่อมเคลื่อน 
ไม่ตั้งมั่นในพระสัทธรรม

ภิกษุผู้มีปัญญาทราม  เป็นผู้ไม่มีที่เคารพ  ไม่มีที่ยำเกรง  ย่อมเคลื่อน 
ไม่ตั้งมั่นในพระสัทธรรม 

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการนี้แล  เป็นผู้ไม่มี
ที่เคารพ  ไม่มีที่ยำเกรง  ย่อมเคลื่อน  ไม่ตั้งมั่นในพระสัทธรรม

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบด้วยธรรม  ๕ ประการ  เป็นผู้มีที่เคารพ 
มีที่ยำเกรง  ย่อมไม่เคลื่อน  ย่อมตั้งมั่นในพระสัทธรรม  ธรรม  ๕  ประการ
เป็นไฉน  คือ 

ภิกษุผู้มีศรัทธา  เป็นผู้มีที่เคารพ  มีที่ยำเกรง  ย่อมไม่เคลื่อน ย่อมตั้งมั่น
ในพระสัทธรรม 

ภิกษุผู้มีหิริ เป็นผู้มีที่เคารพ  มีที่ยำเกรง  ย่อมไม่เคลื่อน ย่อมตั้งมั่น
ในพระสัทธรรม

ภิกษุผู้มีโอตตัปปะ เป็นผู้มีที่เคารพ  มีที่ยำเกรง  ย่อมไม่เคลื่อน ย่อมตั้งมั่น
ในพระสัทธรรม

ภิกษุผู้ปรารภความเพียร เป็นผู้มีที่เคารพ  มีที่ยำเกรง  ย่อมไม่เคลื่อน ย่อมตั้งมั่นในพระสัทธรรม

ภิกษุผู้มีปัญญา เป็นผู้มีที่เคารพ  มีที่ยำเกรง  ย่อมไม่เคลื่อน  ย่อมตั้งมั่นใน
พระสัทธรรม 

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการนี้แล  เป็นผู้มี
ที่เคารพ  มีที่ยำเกรง  ย่อมไม่เคลื่อน   ย่อมตั้งมั่นในพระธรรม.

   
จบปฐมอคารวสูตรที่  ๙อรรถกถาปฐมอคารวสูตร

พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอคารวสูตรที่  ๙  ดังต่อไปนี้ :-

ภิกษุชื่อว่า  อคารวะ  เพราะไม่มีความเคารพ.  ชื่อว่า  อัปปติสสะ
เพราะไม่มีที่ยำเกรง  คือ  ไม่มีผู้ใหญ่  ไม่มีความประพฤติอ่อนน้อม.  คำที่เหลือในสูตรนี้  เช่นเดียวกับสูตรก่อนนั่นแล.

จบอรรถกถาปฐมอคารวสูตรที่  ๙


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 ก.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ข้อความโดยสรุป
ปฐมอคารวสูตร 
(ว่าด้วยธรรมที่ทำให้มั่นคงและไม่มั่นคงในศาสนา)

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการ เป็นผู้ไม่มีที่เคารพ  ไม่มีที่ยำเกรง  ย่อมเคลื่อน  ไม่ตั้งมั่นในพระสัทธรรม  ได้แก่
ไม่มีศรัทธา 
ไม่มีหิริ  
ไม่มีโอตตัปปะ  
เกียจคร้าน

มีปัญญาทราม

และทรงแสดง ว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการ มีที่เคารพ  มีที่ยำเกรง  ย่อมไม่เคลื่อน ย่อมตั้งมั่นในพระสัทธรรม  ได้แก่
มีศรัทธา 
มีหิริ  
มีโอตตัปปะ  
ปรารภความเพียร
มีปัญญา


ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

พระภิกษุ ต้องงดงามตามพระธรรมวินัย
ความหมายของคำว่า บวช
หิริ และ โอตตัปปะ [ธรรมสังคณีปกรณ์] 

หิริโอตตัปปะ เป็นธรรมคุ้มครองโลก
ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ   
ภิกษุต้องอาบัติ ถ้าไม่ปลงต้องตกนรกหรือไม่
พระทำผิดวินัยสงฆ์รับโทษอย่างไร   

ลักษณะของทิฏฐิ กับ ปัญญา
พระสัทธรรม
โมฆบุรุษในโลกนี้ทำให้พระสัทธรรมเลือนหาย   
ผู้ทำให้พระสัทธรรมเสื่อมและมั่นคง  
สัทธรรม    

สัทธรรมมีความหมายหลายนัย  

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
papon
papon
วันที่ 23 ก.ค. 2562

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 27 ก.ค. 2562

กราบอนุโมทนายิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ