โมฆบุรุษในโลกนี้ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไป [สัทธรรมปฏิรูปกสูตร]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  10 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14589
อ่าน  1,619

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 631
ข้อความบางตอนจาก.. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร     [๕๓๓] ดูก่อนกัสสป  ธาตุดินยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ ธาตุน้ำ    ธาตุไฟ   ธาตุลม   ก็ยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ ที่แท้โมฆบุรุษในโลกนี้ต่างหากเกิด ขึ้นมาก็ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไป เปรียบเหมือนเรือจะอับปาง ก็เพราะต้นหนเท่านั้น  พระสัทธรรมยังไม่เลือนหายไป   ด้วยประการฉะนี้.
    บทว่า    ปฐวีธาตุ ได้แก่  มหาปฐพีหนาได้สองแสนสี่หมื่นนหุต.
    บทว่า อาโปธาตุ ได้แก่ น้ำอันยังกัปให้พินาศ  เริ่มต้นแต่แผ่นดินท่วมสูงขึ้นไปจนถึงพรหมโลกชั้นสุภกิณหา.     
    บทว่า   เตโชธาตุ ได้แก่  ไฟอันยังกัปให้พินาศ เริ่มแต่แผ่นดินไหม้ขึ้นไปจนถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสรา.
    บทว่า  วาโยธาตุ ได้แก่ ลมอันยังกัปให้พินาศ เริ่มต้นแต่แผ่นดินพัดขึ้นไปจนถึงพรหมโลกชั้นเวหัปผลา ในธรรมมีปฐวีธาตุเป็นต้นนั้นแม้ธรรมอย่างหนึ่ง ไม่สามารถจะยังสัตถุศาสน์ให้อันตรธานได้    เพราะฉะนั้น พระองค์จึงตรัสอย่างนี้.  
    บทว่า   อิเธว   เต   อุปปชฺชนฺติ   โมฆบุรุษเหล่านั้น ย่อมเกิดขึ้นในศาสนาของเรานี้นี่แหละ  เหมือนสนิมเกิดแต่เหล็ก กัดกร่อนเหล็กฉะนั้น. 
    บทว่า  โมฆปุริสา  คือ  บุรุษเปล่า.


Tag  พระสัทธรรม เหตุที่ทำให้พระสัทธรรมเลือนหาย
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 26 ต.ค. 2554

สาธุ  อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 8 ส.ค. 2555

ขอบพระคุณ กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 17 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 21 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ