ว่าด้วยอริยสัจ ๔ [ขันธสูตร]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  10 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14594
อ่าน  1,186

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 429

๓.ขันธสูตร  ว่าด้วยอริยสัจ ๔

  [๑๖๗๘]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ  ๔  เหล่านี้  อริยสัจ ๔ เป็นไฉน คือ ทุกขอริยสัจ  ทุกขสมุทยอริยสัจ  ทุกขนิโรธอริยสัจ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.

   [๑๖๗๙]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจเป็นไฉน  ควรจะกล่าวได้ว่าอุปาทานขันธ์ ๕  อุปาทานขันธ์ ๕  เป็นไฉน  ได้แก่  อุปาทานขันธ์คือรูปอุปาทานขันธ์คือเวทนา  อุปาทานขันธ์คือสัญญา อุปาทานขันธ์คือสังขาร อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ  นี้เรียกว่าทุกขอริยสัจ.

  [๑๖๘๐]  ก็ทุกขสมุทยอริยสัจเป็นไฉน ตัณหาอันทำให้มีภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัด ด้วยอำนาจความพอใจ เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่กามตัณหา  ภวตัณหา วิภวตัณหา  นี้  เรียกว่า   ทุกขสมุทยอริยสัจ.

  [๑๖๘๑]  ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นไฉน   ความดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละ  ความสละ ความวาง ความปล่อย  ความไม่อาลัยตัณหานั้น  นี้เรียกว่า  ทุกขนิโรธอริยสัจ.

  [๑๖๘๒]  ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไฉน อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.

  [๑๖๘๓]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ    ๔  เหล่านี้แล  เพราะเหตุนั้น แหละ เธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ฯลฯนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   

จบขันธสูตรที่ ๓


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ