ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ [กาฬิโคธาสูตร]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  10 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14596
อ่าน  1,409

   พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 367

    ข้อความบางตอนจาก กาฬิโคธาสูตร

[๑๕๙๗]  ดูก่อนพระนางโคธา  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม  ๔ประการ  ย่อมเป็นพระโสดาบัน   มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า  ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน  อริยสาวิกาในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า   ... ในพระธรรม ...ในพระสงฆ์  ... มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน  มีจาคะอันไม่ติดขัดมีฝ่ามืออันชุ่ม  ยินดีในการสละ    ควรแก่การขอ  ยินดีในการจำแนกทานอยู่ครอบครองเรือน  ดูก่อนพระนางโคธา  อริยสาวิกาผู้ประกอบด้วยธรรม  ๔ประการนี้แล  ย่อมเป็นพระโสดาบัน  มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 388   ธ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   โสตาปัตติยังคะ ๔ ประการเหล่าใด  ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว   ธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระองค์ทั้งหลายและข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นชัดในธรรมเหล่านั้น เพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า   ...  ในพระธรรม ...ในพระสงฆ์  ... ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพื่อสมาธิ.  ฯลฯ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ