นระใดไม่เชื่อง่าย [คาถาธรรมบท]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  10 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14597
อ่าน  553

 

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ -หน้าที่ 396

พระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้ว  ตรัสว่า  " ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอ กล่าวคำชื่ออะไรนั่น ?  เราแล  ถามว่า 'สารีบุตร  เธอเชื่อหรือว่าชื่อว่าบุคคลผู้ไม่อบรมอินทรีย์  ๕   ไม่เจริญสมถะและวิปัสสนา  สามารถเพื่อทำมรรคและผลให้แจ้งมีอยู่"  สารีบุตรนั้น    กล่าวว่า   " พระเจ้าข้าข้าพระองค์ไม่เชื่อว่า    ผู้กระทำให้แจ้งอย่างนั้น    ชื่อว่ามีอยู่'  สารีบุตรไม่เชื่อผลวิบาก   แห่งทานอันบุคคลถวายแล้ว   หรือแห่งกรรมอันบุคคลกระทำแล้วก็หาไม่;  อนึ่ง  สารีบุตร  ไม่เชื่อคุณของพระรัตนะ ๓  มีพระ-พุทธเจ้าเป็นต้นก็หาไม่;  แต่สารีบุตรนั้น  ไม่ถึงความเชื่อต่อบุคคลอื่นในธรรมคือ  ฌาน  วิปัสสนา  มรรค  และผล   อันตนได้เฉพาะแล้ว;เพราะฉะนั้น   สารีบุตรจึงเป็นผู้อันใครๆ ไม่ควรติเตียน,   เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม  ตรัสพระคาถานี้ว่า :- ๘.  อสฺสทฺโธ  อกตญญู  จ สนฺธิจฺเฉโท  จ  โย  นโร หตาวกาโส  วนฺตาโส ส  เว  อุตฺตมโปริโส. "นระใดไม่เชื่อง่าย  มีปกติรู้พระนิพพาน  อัน ปัจจัยทำไม่ได้  ตัดที่ต่อ   มีโอกาสอันกำจัดแล้ว มีความหวังอันคายแล้ว    นระนั้นแล   เป็นบุรุษ สูงสุด." 


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ