ชนะตนเองได้ประเสริฐ [เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรี]
 
pratin
วันที่  10 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14599
อ่าน  956

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒- หน้าที่ 444
   
  โย  จ  คาถาสตํ  ภาเส  อนตฺถปทสญฺหิตา เอกํ  ธมฺมปทํ  เสยฺโย   ยํ  สุตฺวา  อุปสมฺมติ. โย  สหสฺสํ  สหสฺเสน   สงฺคาเม  มานุเส  ชิเน เอกญฺจ  เชยฺยมตฺตานํ ส  เว  สงฺคามชุตฺตโม.   "ก็ผู้ใด  พึงกล่าวคาถาตั้งร้อย  ซึ่งไม่ประกอบ ด้วยบทเป็นประโยชน์;  บทแห่งธรรมบทเดียวที่บุคคล ฟังแล้วสงบระงับได้   ประเสริฐกว่า  (การกล่าว คาถาตั้ง  ๑๐๐  ของผู้นั้น).  ผู้ใด  พึงชนะมนุษย์ พันหนึ่งคูณด้วยพันหนึ่ง  (คือ ๑ ล้าน)   ในสงคราม ผู้นั้น  หาชื่อว่า  เป็นยอดแห่งชนผู้ชนะในสงครามไม่, ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียวได้,   ผู้นั้นแล  เป็นยอดแห่ง ผู้ชนะ  ในสงคราม."


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ