องค์คุณของพระโสดาบัน [โอคธสูตร]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  10 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14595
อ่าน  2,202

   พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 272
 
   
๒. โอคธสูตร  องค์คุณของพระโสดาบัน

  [๑๔๑๔]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม  ๔ประการ ย่อมเป็นพระโสดาบัน   มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า   ธรรม  ๔  ประการเป็นไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า  ฯลฯ   ในพระธรรมฯลฯ ในพระสงฆ์ ฯลฯ ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ฯลฯ  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล   เป็นพระโสดาบัน  มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า  ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดา  ได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้ว  จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า [๑๔๑๕]    ศรัทธา   ศีล  ความเลื่อมใสและการ เห็นธรรมมีอยู่แก่ผู้ใด   ผู้นั้นแล ย่อมบรรลุ ความสุข  อันหยั่งลงในพรหมจรรย์ตามกาล.   จบโอคธสูตรที่  ๒ 


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ