พระสัทธรรม
 
papon
papon
วันที่  19 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25928
อ่าน  6,965

เรียน อาจารย์ทั้งสองท่าน

"พระสัทธรรม" ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยกรุณาให้อรรถาธิบายในคำนี้ด้วยครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ  


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   

สัทธรรม สนฺต (ผู้สงบ) + ธมฺม (ธรรม) 

ธรรมของผู้สงบ ธรรมที่ทำให้เป็นผู้สงบ ได้แก่ พระสัทธรรม ๑๐ คือ มรรค ๔

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 129

บทว่า สทฺธมฺมฏฐิติยา ความว่า สัทธรรมมี ๓ อย่าง คือ ปริยัตติสัทธรรม ปฏิปัตติสัทธรรม อธิคมสัทธรรม บรรดาสัทธรรม ๓ อย่างนั้น พุทธวจนะแม้ทั้งสิ้น ชื่อว่า ปริยัตติสัทธรรม สัทธรรมนี้คือ ธุดงค์คุณ ๑๓ จาริตศีล วาริตศีล สมาธิ วิปัสสนา ชื่อว่า ปฏิปัตติสัทธรรม. โลกุตรธรรม ๙ ชื่อว่า อธิคมสัทธรรม. สัทธรรมนั้นแม้ทั้งหมด เพราะเหตุที่เมื่อมีบัญญัติสิกขาบท ภิกษุทั้งหลายย่อมเรียนสิกขาบทวิภังค์แห่งสิกขาบทนั้น และพระพุทธวจนะอื่น เพื่อส่องความสิกขาบท และวิภังค์นั้น และเมื่อปฏิบัติสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติ บำเพ็ญข้อปฏิบัติย่อมบรรลุโลกุตรธรรมพี่พึงบรรลุด้วยข้อปฏิบัติ ฉะนั้น พระสัทธรรมจึงผล ๔ นิพพาน ๑ และปริยัติสัทธรรม ๑

วิ.   สัทธรรมก็หมายถึงธรรมของผู้สงบ หมายถึง ธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง แต่ถ้าเราฟังธรรมส่วนอื่นที่ผิดจากความเป็นจริง ก็เป็นปัจจัยให้เกิดความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ หรือว่าการคบมิตรไม่ดี มิตรชั่ว ก็มีการชักชวนให้เกิดความเห็นผิดก็เป็นไปได้

สุ.   ก็ต้องถามนิดนึง เมื่อสักครู่นี้คุณวิชัยพูดถึงสัทธรรมคือธรรมของผู้สงบๆ ในที่นี้ก็คือผู้ที่สงบจากกิเลส สามารถดับกิเลสได้จึงสงบจากกิเลส เพราะฉะนั้น สัทธรรมคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทั้งหมดนำไปสู่การที่จะดับกิเลสให้ถึงความเป็นผู้สงบ 

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
peem
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสัทธรรม เป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อสงบจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง ทรงแสดงหลายนัย ทั้งโดยนัยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ทั้งนัยที่เป็นธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ซึ่งไม่พ้นไปจากคำสอนที่เกิดจากการทรงตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่สัตว์โลก ให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริง ประโยชน์อยู่ที่ผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาเป็นสำคัญ

บุคคลผู้ที่สะสมปัญญา ซึ่งเป็นความเข้าใจถูก เห็นถูกมาในอดีต เมื่อได้เหตุปัจจัยกล่าวคือเมื่อเหตุปัจจัยพร้อม ก็ย่อมทำให้เป็นผู้เห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรม ศึกษาธรรม และอบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวัน ความเข้าใจคือปัญญาเท่านั้นที่จะดับกิเลสได้ 

เพราะฉะนั้น ทุกๆ วันจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้ทำชีวิตที่ยังมีอยู่ ยังเหลืออยู่นี้ ให้เป็นชีวิตที่มีค่ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ด้วยการสะสมปัญญาจากการฟังพระธรรมในแต่ละครั้ง สะสมทรัพย์อันประเสริฐให้กับตนเองต่อไป ทุกๆ วันควรเป็นวันที่จะทำให้ตนเองได้เข้าใจธรรม แล้วจะเข้าใจพระธรรมได้อย่างไรถ้าไม่ได้ฟัง ดังนั้น การฟังพระธรรมจึงเป็นเหตุให้ความเข้าใจเจริญขึ้น เพราะการฟังพระธรรมเป็นการฟังสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

การได้พบพระสัทธรรม ได้ฟังพระสัทธรรม ที่สำคัญได้เข้าใจธรรม เป็นบุญมหาศาล ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
papon
papon
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ประสาน
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

การฟังพระธรรมเป็นการฟังสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
Nataya
วันที่ 28 พ.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ประสาน
วันที่ 2 มิ.ย. 2561

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ