พระสัทธรรม
 
papon
papon
วันที่  19 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25928
อ่าน  4,470

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

"พระสัทธรรม" ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยกรุณาให้อรรถาธิบายในคำนี้ด้วยครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ     ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

            

 

     สัทธรรม  สนฺต (ผู้สงบ) + ธมฺม (ธรรม) ธรรมของผู้สงบ , ธรรมที่ทำให้เป็นผู้สงบ  ได้แก่  พระสัทธรรม  ๑๐  คือ  มรรค  ๔

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 129

     บทว่า   สทฺธมฺมฏฐิติยา  ความว่า  สัทธรรมมี ๓ อย่าง คือ  ปริยัตติสัทธรรม  ปฏิปัตติสัทธรรม   อธิคมสัทธรรม.  บรรดาสัทธรรม ๓ อย่างนั้น  พุทธวจนะแม้ทั้งสิ้น  ชื่อว่า  ปริยัตติสัทธรรม  สัทธรรมนี้คือ ธุดงค์คุณ  ๑๓  จาริตศีล  วาริตศีล  สมาธิ  วิปัสสนา  ชื่อว่า  ปฏิปัตติสัทธรรม.  โลกุตรธรรม  ๙  ชื่อว่า  อธิคมสัทธรรม.  สัทธรรมนั้นแม้ทั้งหมด   เพราะเหตุที่เมื่อมีบัญญัติสิกขาบท  ภิกษุทั้งหลายย่อมเรียนสิกขาบทวิภังค์แห่งสิกขาบทนั้น    และพระพุทธวจนะอื่น   เพื่อส่องความสิกขาบท และวิภังค์นั้น  และเมื่อปฏิบัติสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติ  บำเพ็ญข้อปฏิบัติย่อมบรรลุโลกุตรธรรมพี่พึงบรรลุด้วยข้อปฏิบัติ   ฉะนั้น  พระสัทธรรมจึงผล ๔   นิพพาน ๑  และปริยัติสัทธรรม ๑

วิ.   สัทธรรมก็หมายถึงธรรมของผู้สงบ หมายถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง แต่ถ้าเราฟังธรรมส่วนอื่นที่ผิดจากความเป็นจริง ก็เป็นปัจจัยให้เกิดความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ หรือว่าการคบมิตรไม่ดี มิตรชั่ว  ก็มีการชักชวนให้เกิดความเห็นผิดก็เป็นไปได้

สุ.   ก็ต้องถามนิดนึง เมื่อสักครู่นี้คุณวิชัยพูดถึงสัทธรรมคือธรรมของผู้สงบ ๆ ในที่นี้ก็คือผู้ที่สงบจากกิเลส สามารถดับกิเลสได้จึงสงบจากกิเลส  เพราะฉะนั้น สัทธรรมคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งทั้งหมดนำไปสู่การที่จะดับกิเลสให้ถึงความเป็นผู้สงบ 

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     พระสัทธรรม เป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อสงบจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง    ทรงแสดงหลายนัย ทั้งโดยนัยปริยัติ  ปฏิบัติ ปฏิเวธ ทั้งนัยที่เป็นธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง   ซึ่งไม่พ้นไปจากคำสอนที่เกิดจากการทรงตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่สัตว์โลก ให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริง ประโยชน์อยู่ที่ผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาเป็นสำคั

     บุคคลผู้ที่สะสมปัญญา ซึ่งเป็นความเข้าใจถูก เห็นถูกมาในอดีต เมื่อได้เหตุปัจจัยกล่าวคือเมื่อเหตุปัจจัยพร้อม ก็ย่อมทำให้เป็นผู้เห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรม  ศึกษาธรรม และอบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวัน  ความเข้าใจคือปัญญาเท่านั้นที่จะดับกิเลสได้ 

     เพราะฉะนั้น ทุก ๆ วันจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้ทำชีวิตที่ยังมีอยู่ ยังเหลืออยู่นี้ ให้เป็นชีวิตที่มีค่ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ด้วยการสะสมปัญญาจากการฟังพระธรรมในแต่ละครั้ง สะสมทรัพย์อันประเสริฐให้กับตนเองต่อไป ทุก ๆ วันควรเป็นวันที่จะทำให้ตนเองได้เข้าใจธรรม แล้วจะเข้าใจพระธรรมได้อย่างไรถ้าไม่ได้ฟัง  ดังนั้น การฟังพระธรรมจึงเป็นเหตุให้ความเข้าใจเจริญขึ้น เพราะการฟังพระธรรมเป็นการฟังสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

การได้พบพระสัทธรรม   ได้ฟังพระสัทธรรม  ที่สำคัญได้เข้าใจธรรม  เป็นบุญมหาศาล ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
papon
papon
วันที่ 19 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ประสาน
วันที่ 20 ธ.ค. 2557

การฟังพระธรรมเป็นการฟังสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Nataya
วันที่ 28 พ.ค. 2561

                     

กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ประสาน
วันที่ 2 มิ.ย. 2561

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ