พระทำผิดวินัยสงฆ์รับโทษอย่างไร
 
Tawin
วันที่  19 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4036
อ่าน  16,045

สืบเนื่องจากกระทู้เรื่องสมุดบัญชีเงินฝากของพระ ซึ่งมีคำตอบในกระทู้ตอนหนึ่งว่า "ดังนั้น ก่อจะบวชตามรอยพระพุทธเจ้า ก็ควรจะต้องศึกษาก่อนว่าพระวินัย (กติกา) เป็นอย่างไร จะประพฤติปฏิบัติตามได้หรือไม่ ซึ่งไม่มีการบังคับ หากพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะแก่ตนก็ไม่ควรบวช และถ้าบวชแล้วทำผิดพระวินัย มีโทษมาก และตนเองต้องเป็นผู้ได้รับ"

คำว่า "มีโทษมาก และตนเองจะเป็นผู้ได้รับ" นั้นคืออะไร ในเมื่อในปรมรรถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป กุศล คือ สภาพจิตที่ผ่องใส อกุศล คือ สภาพจิตที่หนัก ขุ่นมัวหรือซึมเศร้า ดังนั้น การมีประพฤติผิดวินัยสงฆ์ ถ้าหากอบรมเจริญปัญญาให้รู้ระลึกสภาพธรรมที่ ปรากฏอยู่ และมีสติระลึกรู้อยู่ในเวทนาในเวทนาแล้ว จิตใจเป็นกุศล แล้วเกิด โทษอย่างไร หรือที่ว่าตนเองเป็นผู้ได้รับนั้นคืออะไร ขอผู้รู้โปรดตอบให้เข้าใจด้วย ครับ

ขอบพระคุณ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

โทษที่ผู้กระทำผิดพระวินัยจะได้รับ คือ

๑. อกุศลวิบากที่เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรมที่กระทำไป ด้วยความไม่เคารพพระธรรมวินัย

๒. อกุศลวิบากที่เกิดขึ้น เพราะการทำลายพระศาสนา ขณะไม่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนในส่วนของพระวินัยชื่อว่า ทำลายสิกขาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ ทำให้พระสัทธรรมเสื่อมจากจิตของตน เมื่อผู้อื่นเห็นย่อมไม่เกิดศรัทธาเลื่อมใส ชื่อว่าทำลายสัทธรรมในผู้อื่น และเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการล่วงพระวินัยแก่ชนรุ่นหลัง

๓. ชื่อว่าทำลาย ปิดกั้นคุณวิเศษของตน คือ ฌาน อภิญญา มรรค ผล และการเกิดในสวรรค์ คือ ผู้ที่ล่วงละเมิดพระวินัย ไม่สามารถบรรลุฌาน มรรค ผล ในชาตินี้ได้ เมื่อตายไปต้องเกิดในอบายแน่นอน ในอรรถกถาเรียกว่า ธรรมที่เป็นอันตรายแก่สวรรค์และมรรค ผล ถ้าพระภิกษุล่วงละเมิดพระวินัยแล้วไม่แก้ไขให้ถูกต้อง ชื่อว่าเป็นอันตรายแก่ตน ดังข้อความในอรรถกถาอลคัททูปมสูตรว่า

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 299

ชื่อว่าอันตรายิกธรรม เพราะทำอันตรายต่อสวรรค์และนิพพาน. อันตรายิกธรรมเหล่านั้นมี ๕ อย่าง คือ กรรม กิเลส วิบากอริยุปวาท และอาณาวีตกกมะ.ฯลฯ อาบัติ ๗ กองที่ภิกษุจงใจล่วงละเมิดแล้ว ชื่อว่า อันตรายิกธรรมคืออาณาวีติกกมะ. แม้อาณาวีติกกมันตรายิกธรรมเหล่านั้น ย่อมกระทำอันตรายตลอดเวลาที่ภิกษุต้องอาบัติแล้วยังปฏิญญาตนว่าเป็นภิกษุอยู่ก็ดีไม่อยู่ปริวาสกรรมก็ดีไม่แสดงอาบัติก็ดีเบื้องหน้าแต่นั้นหากระทำอันตรายไม่.

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

ตัวอย่างพระภิกษุเกิดในอบายเพราะทำลายศาสนา และศีลไม่บริสุทธิ์

ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่

ผลแห่งกรรมของภิกษุชื่อกปิละ [คาถาธรรมบท]

เรื่องนาคราชชื่อเอรกปัตตะ [คาถาธรรมบท]

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

ถ้าเป็นบรรพชิตไม่มีศีล ไม่รักษาพระวินัย เป็นคฤหัสถ์ที่มีศีลดีกว่า

 
  ความคิดเห็น 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Tawin
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

ถ้าหากเป็นเช่นนี้จริง พระสงฆ์ในประเทศไทยจำนวนเกือบ ๔๐๐,๐๐๐ รูปในปัจจุบัน จะเหลือเกิด เป็นมนุษย์โลกในชาติหน้าสักกี่รูป ครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
study
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

ความจริงคือ เหตุเป็นเช่นไร ผลย่อมเป็นเช่นนั้น ไม่มีการยกเว้น

 
  ความคิดเห็น 7  
 
study
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่

ว่าด้วยภิกษุไฟติดทั่วตัวลอยในอากาศ (ภิกขุสูตร)

๘. ภิกขุนีสูตร

ว่าด้วยภิกษุณีไฟติดทั่วตัวลอยในอากาศ

[๖๕๗] ฯลฯ ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ตอบว่า เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได้เห็นภิกษุณีลอยอยู่ในเวหาส ผ้าสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคดเอวก็ดี ร่างกายก็ดี ของภิกษุณีนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติช่วงแล้ว ได้ยินว่า ภิกษุณีนั้นส่งเสียงร้องครวญคราง ฯลฯ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีนี้ได้เป็นภิกษุณีผู้ชั่วช้า ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯลฯ.

จบภิกขุนีสูตรที่ ๘


๑๐. สามเณรสูตร

ว่าด้วยสามเณรไฟติดทั่วตัวลอยอยู่ในอากาศ

[๖๕๙] ฯลฯ ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ตอบว่า เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได้เห็นสามเณรลอยอยู่ในเวหาส ผ้าสังฆาฏิก็ดีบาตรก็ดี ประคดเอวก็ดี ร่างกายก็ดี ของสามเณรนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติช่วงแล้ว ได้ยินว่า สามเณรนั้นส่งเสียงร้องครวญคราง ฯลฯ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สามเณรนี้เป็นสามเณรผู้ชั่วช้า ในศาสนาของพระกัสสป.สัมมาสัมพุทธเจ้า ฯลฯ

จบสามเณรสูตรที่ ๑๐

 
  ความคิดเห็น 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

การบวชเป็นพระเหมือนดาบสองคม ประพฤติดีก็มีคุณมากเป็นอุปนิสัยให้บรรลุ มรรค ผล นิพพาน แต่ถ้าประพฤติไม่ดีก็ตกนรก

 
  ความคิดเห็น 9  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ