ธรรมะ - หลักความจริงที่ไม่แปรผัน.
 
พุทธรักษา
วันที่  19 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4037
อ่าน  614

พระพุทธศาสนานั้น ถ้าหมายถึง คำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมสัมพุทธเจ้าแท้ๆ แล้ว ก็หาภัยอันตรายมิได้ ไม่มีผู้ใดหรือเหตุใดๆ จะเบียดเบียนทำลายได้เลย เพราะคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเป็นธรรมะ คือ หลักความจริงที่คงความจริงอยู่ตลอดกาลทุกเมื่อ...ไม่มีแปรผัน....


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 297

ชื่อว่า อริยสัจ เพราะอรรถว่า เป็นสัจจะอันประเสริฐคำว่า อริยะนี้มีอธิบายว่า เป็นของแท้ เป็นของไม่ผิด ไม่เป็นของคลาดเคลื่อนเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า

อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ อริสจฺจานิ ตถานิอวิตถานิ อนญฺญกานิ ตสฺมา อริยสจฺจานีติ วุจฺจนฺติ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เหล่านี้แล เป็นของแท้ไม่แปรผัน ไม่เป็นอย่างอื่น เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า อริยสัจ (สัจจะอันประเสริฐ) ดังนี้

 
  ความคิดเห็น 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ธรรมที่ดับกิเลสแสดงโดยพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งสิ้น

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 มิ.ย. 2550
 
  ความคิดเห็น 5  
 
olive
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ