หลักธรรมะในการดำเนินชีวิต
 
butterfly
วันที่  20 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4045
อ่าน  2,337

เราควรมีหลักธรรมะในการดำเนินชีวิต ในสังคมปัจจุบันอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

การดำเนินชีวิตของพระอริยสาวกผู้เป็นฆราวาสในสมัยครั้งพุทธกาล   ท่านมีชีวิต

เป็นปกติทุกอย่าง   แต่มีการอบรมปัญญามากขึ้นด้วยการฟังพระธรรม  และการ

เจริญกุศลทุก  ๆ  ประการ  และท่านทำหน้าที่ของตนในฐานะต่างๆ   เช่น   โดย

ความเป็นลูกต้องดูแลพ่อแม่  พ่อแม่ต้องดูแลลูก  อาจารย์ต้องดูแลศิษย์  เป็นต้น 

ดังนั้นการจะเป็นคนดี  ต้องฝึกอบรมตนตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์    เช่น

เรื่องมงคล  ๓๘   การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การใช้ทรัพย์ในทางที่ถูกต้อง 

การกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด    ตามคิหิวินัย    ในสิงคาลกสูตร    และพระ

ธรรมส่วนอื่นๆ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา เป็นหลักธรรมะที่ควร

ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามทั้งสิ้น

  ขอเชิญอ่านต่อที่นี่ครับ 

   ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต.. 

   มงคลชีวิต 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
butterfly
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

การเข้าใจความจริงว่าทุกอย่างเป็นธรรม พร้อมๆ กับการอบรมเจริญกุศลทุกประการ ในเรื่องของบารมี ๑๐
ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

1. คบบัณฑิต  (กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์)

2.  ฟังธรรม   (การฟังธรรม  ทำให้กุศลทุกอย่างเจริญขึ้น)

3  มีโยนิโสมสิการ (พิจารณาธรรมโดยแยบคาย)

4.  ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.  (อบรมสติปัฏฐาน)

 
  ความคิดเห็น 5  
 
rawut
วันที่ 24 มิ.ย. 2550

 

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ