อริยสัจ ๔ คืออะไรหนอ
 
WS202398
วันที่  20 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4046
อ่าน  4,178

อริยสัจ ๔ คืออะไรหนอ

อริยมรรคมีองค์ ๘ คืออะไรหนอ

สัมมาสังกัปปะ คือ เจตนาเจตสิก หรือหนอ


  ความคิดเห็น 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

 ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่ 

   อริยสัจ ๔ ว่าด้วยวินิจฉัยโดยประเภทมีลักษณะเป็นต้น (วิภังค์)

อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ  ทางสายกลาง คือ  หนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ มี 8 ประการ คือ

1.ความเห็นชอบ

2.ความดำริชอบ

3.ความระลึกชอบ

4.วาจาชอบ

5.การงานชอบ

6.ดำริชอบ

7.อาชีพชอบ

8.ตั้งมั่นชอบ

   สังมาสังกัปปะ คือ คือความดำริชอบ  เป็นวิตกเจตสิก

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

คำว่าอริยสัจ ในอรรถกถาให้อรรถไว้ ๓ นัย  ดังนี้

๑.
พระอริยะทั้งหลายย่อมแทงตลอดอริยสัจเหล่านี้ เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกว่า อริยสัจ

๒. ที่ชื่อว่า อริยสัจ  เพราะอรรถว่า  เป็นสัจจะของ พระอริยะดังนี้บ้าง

๓. ที่ชื่อว่า อริยสัจ เพราะความที่อริยสัจเหล่านั้นอันพระอริยะตรัสรู้แล้วบ้าง เพราะความสำเร็จโดยความเป็นอริยะบ้าง 

อริยสัจ ๔ มีอะไรบ้าง

เชิญคลิกอ่านที่นี่  ว่าด้วยอริยสัจ ๔ (ขันธสูตร)

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนรตัย

อริยสัจ ๔ คืออะไรหนอ

ความจริงที่ประเสริฐ ๔ ประการ อันพระอริยเจ้าทั้งหลายรู้ตามความเป็นจริงในสัจจะทั้ง ๔   

ทุกขอริยสัจ  คือ  สภาพธัมมที่มีจริงในขณะนี้ ที่เกิดขึ้นและดับไป ก็คือ สภาพธัมมะที่เป็น นามธรรมและรูปธรรมนั่นเอง   

สมุทยอริยสัจ คือ สภาพธัมมะที่ทำให้เกิดทุกข์ วนเวียนในสังสารวัฏ คือ ตัณหา 

ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ สภาพธัมมะที่ดับกิเลสหมดไม่เหลือ คือ พระนิพพาน

ทุกขนิโรธคามนีปฏิปทา คือ หนทางดับทุกข์  ก็คือ อริยมรรคมีองค์ ๘

 
  ความคิดเห็น 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

อริยมรรคมีองค์ 8 คืออะไรหนอ?

เป็นหนทางที่จะดับกิเลสได้  มี ๘ ประการ.....ซึ่งอริยมรรคมีองค์ 8   ก็คือสติปัฏฐาน ๔  นั่นเองคือ เป็นหนทางดับทุกข์ เช่นกัน ต่างกันแค่พยัญชนะ  แต่อรรถความหมายเหมือนกันคือเป็นหนทางดับทุกข์ ดังนั้น หนทางที่จะดับทุกข์คือระลึกสภาพธัมมะที่มีในขณะนี้ว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เราคือการอบรมสติปัฏฐานนั่นเอง ก็ชื่อว่าอบรม อริยมรรคมีองค์ ๘ ด้วย

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๑ - หน้าที่ 477

ข้อความบางตอนจาก วิรัทธสูตร

ว่าด้วยผู้ไม่ปรารภและปรารภอริยมรรค

[๘๐๑]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สติปัฏฐาน ๔   อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ปรารภแล้ว  บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าไม่ปรารภอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘    ที่ยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ.  สติปัฏฐาน ๔  อันบุคคลเหล่าใด เหล่าหนึ่งปรารภแล้ว  บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าปรารภอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ที่ยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

สัมมาสังกัปปะ คือ เจตนาเจตสิก หรือหนอ?

สัมมาสังกัปปะ คือ วิตกเจตสิก

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 7  
 
udomjit
วันที่ 23 มิ.ย. 2550

มีปวัตติเป็นปัจจุปัฏฐาน.  สมุทยสัจจะ  มีเหตุเป็นแดนเกิดเป็นลักษณะ  มีการไม่

เข้าไปตัดเป็นรส  มีปลิโพธเป็นปัจจุปัฏฐาน.  นิโรธสัจจะ  มีความสงบเป็นลักษณะ 

มีการไม่จุติเป็นรส  มีการไม่มีนิมิตเป็นปัจจุปัฏฐาน 

คำว่า  ปวัตติ  ปัจจุปัฏฐาน  รส  ลักษณะ  หมายความว่าอย่างไร 

กรุณาอธิบายค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 มิ.ย. 2550

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ปวัตติ  หมายถึง การเป็นไป ปัจจุปัฏฐาน  หมายถึง อาการที่ปรากฏรส หรือ กิจ  หมายถึง  หน้าที่ลักษณะ  ก็คือ  สิ่งที่แสดงถึงสภาพธัมมะนั้นยกตัวอย่าง เช่น

  โทสะ  มีการดุร้าย  เป็นลักษณะ   โทสะ มีการกระสับกระส่าย (เวลาโทะเกิดขึ้น)เป็นกิจ หรือ รส เป็นหน้าที่ของ

เขาเมื่อโทสะเกิดขึ้นทำให้กระสับกระส่าย โทสะ มีการประทุษร้าย เป็น ปัจจุปัฏฐาน คือ อาการที่ปรากฏออกมา  เมื่อ

โทสะเกิดคือมีการประทุษร้ายครับ   ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 9  
 
udomjit
วันที่ 24 มิ.ย. 2550

 

ขอบคุณ คุณแล้วเจอกันมากค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ