คุณค่าของพระพุทธศาสนา.
 
พุทธรักษา
วันที่  20 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4050
อ่าน  6,201

พระราชดำรัส.....

ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธ์ และสมบูรณ์ด้วยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถจะศึกษาและปฏิบัติ ด้วยปัญญา ความเพ่งพินิจ ให้เกิดประโยชน์ คือ ความเจริญ ความผาสุกแก่ตนได้อย่างเที่ยงแท้ตั้งแต่ประโยชน์ขั้นพื้นฐาน คือ การตั้งตัวได้เป็นปรกติสุข จนถึงประโยชน์ขั้นปรมัตถ์คือ หลุดพ้นจากเครื่องเกาะเกี่ยวร้อยรัดทุกประการ...

ข้อนี้เป็นลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีคุณค่าประเสริฐสุด....


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 18

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม

พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว

สนฺทิฏฐิโก

อันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเอง

อกาลิโก

ไม่ประกอบด้วยกาล

เอหิปสฺสิโก

ควรเรียกให้มาดู

โอปนยิโก

ควรน้อมเข้ามา

ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ

อันวิญญูพึงรู้เฉพาะตน

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่

นระใดไม่เชื่อง่าย (คาถาธรรมบท)

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ต้องเป็นความเข้าใจของตนเองโดยเริ่มจากการศึกษาที่ถูกต้อง ธรรมที่เข้าใจถูกต้องนั่นแหละก็จะทำให้มีความเห็นถูก เมื่อเห็นถูก คิดก็ถูก วาจาก็ถูก...แต่ต้องไม่ลืมว่าความเข้าใจผิดก็มีคิดว่าเข้าใจถูก ดังนั้น ถ้าไม่ตรวจสอบกับพระธรรมและสอบถามผู้รู้ก็สำคัญผิดได้ ธรรมจึงเป็นเรื่องละเอียดและมีหลายระดับ ตราบใดที่ยังไม่ใช่ปัญญาของตน ก็ทำให้เข้าใจผิดได้

ดังนั้น การจะเข้าใจความจริงในพระพุทธศาสนา ก็ต้องเริ่มจากการศึกษาพระธรรม และเป็นความเข้าใจของตนเองทีละเล็กละน้อย และธรรมนั่นแหละจะขัดเกลา และเห็นผลกับตนเองจนเข้าใจว่า นี่แหละคือคุณค่าของพระพุทธศาสนา เพราะเข้าใจเท่าใดพระธรรมก็ขัดเกลาตามความเข้าใจเท่านั้น ประจักษ์ด้วยตนเองได้ครับ

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 5  
 
พุทธรักษา
วันที่ 22 มิ.ย. 2550

การอบรมอินทรีย์ ๕ เป็นอย่างไรคะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
study
วันที่ 22 มิ.ย. 2550

การศึกษาธัมมะและการเจริญสติปัฏฐาน ชื่อว่าอบรมอินทรีย์ ๕

 
  ความคิดเห็น 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 มิ.ย. 2550

การสำรวมอินทรีย์ เพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิด ขณะที่สติปัฏฐานเกิดชื่อว่า สำรวมอินทรีย์ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
พุทธรักษา
วันที่ 23 มิ.ย. 2550

เข้าใจแล้ว....ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
แวะเข้ามา
วันที่ 25 มิ.ย. 2550

อินทรีย์ หมายถึง ความเป็นใหญ่ มีทั้งหมด ๒๒ อินทรีย์ ซึ่งมีทั้ง รูปและนามสำรวมอินทรีย์ หรือ สติสังวร หมายถึง สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อบรมอินทรีย์ ๕ คือ การอบรมให้มี ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ ปัญญา เพิ่มขึ้น

 
  ความคิดเห็น 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ