พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
หน้า     ถึงหน้า  
รูปแบบ