มีคำถามเรื่องโสดาปัตติมรรคและโสดาปัตติผล
 
udomjit
วันที่  20 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4047
อ่าน  12,325

  มีโอกาสได้ฟังการบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์เรื่องจิตปรมัตถ์ มีท่านผู้ฟัง

ถามเรื่อง อริยบุคคล โสดาปัตติมรรต-โสดาปัตติผล  แต่คำตอบดิฉันยังไม่ค่อย

เข้าใจคะ

  คืออยากทราบว่า  บุคคลโสดาปัตติมรรค  เป็นแค่ชั่วขณะจิตเดียวหรือค่ะ 

เพราะผลนั้นเกิดต่อ  โดยไม่มีภวังค์จิตขั้น  ความหมายก็คือ  สมมติว่ามีพระ

โสดาบันในขณะนี้  บุคคลทั่วไปจะรู้จักได้ก็เฉพาะท่านที่เป็นโสดาปัตติผลใช่หรือ

ไม่  เพราะช่วงเวลาของโสดาปัตติมรรคสั้นเกินกว่าบุคคลทั่วไปจะสัมผัสได้

ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ


Tag  โสดาบัน โสดาปัตติผล โสดาปัตติมรรค
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

โสตาปัตติมรรคเกิดขณะเดียว ไม่เกิดอีกเลยในสังสารวัฏ ส่วนโสตาปัตติผลเกิดขึ้น

หลายขณะได้   เช่น  ผู้เข้าผลสมาบัติ  ผลจิตของพระอริยเกิดต่อกันหลายขณะ

บุคคลทั่วไปที่เป็นปุถุชน  รู้ว่าใครเป็นพระอริยะระดับไหนไม่ได้  แต่พระอริยะ กับ

พระอริยะด้วยกันย่อมรู้กันได้  แต่โดยมากเมื่อกล่าวถึงองค์คุณของพระโสดาบัน

บุคคล   ตามพระธรรมมีว่า  ผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรัย  มีศีลบริสุทธิ์   มีความไม่

ตกต่ำเป็นธรรมธรรมดา  เป็นผู้แน่นอนที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า  ว่าเป็นพระโสดาบัน

สมดังข้อความในพระสูตรว่า  ..

ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่..  องค์คุณของพระโสดาบัน [โอคธสูตร]

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 20 มิ.ย. 2550
 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

โสดาปัตติมรรค  เกิดขึ้นครั้งเดียวประหานกิเลส  และกิเลสนั้นจะไม่เกิดอีกเลยใน

สังสารวัฏฏ์เช่น  ละความเห็นผิด  ข้อปฏิบัติผิด  ไม่ล่วงศีล 5  มีศีล 5  บริสุทธิ์ 

ฯลฯ  ท่านละกิเลสขั้นหยาบที่จะนำไปสู่อบาย

 
  ความคิดเห็น 4  
 
udomjit
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

 

ขอบคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

บุุคลจะรู้จักพระโสดาบันได้  แม้ในขณะ โสดาปัตติมรรค หรือ โสดาปัตติผล  ต้อง

เป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงหรือเทียบเท่าและประกอบด้วย อภิญญา  สามารถรู้จิตได้

ครับ ปุถุชนไม่มีทางรู้

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 6  
 
udomjit
วันที่ 23 มิ.ย. 2550

ขอบคุณคุณแล้วเจอกันมากค่ะ จริงๆ ยังสงสัยอยู่ค่ะ คือทราบอยู่ค่ะว่าปุถุชนไม่อาจ

รู้ค่ะ เพียงแต่สมมติเพื่อจะถาม ซึ่งยังไม่ได้คำตอบที่ตรงกับคำถามค่ะ   อาจเพราะ

ตัวดิฉันสื่อความไม่ได้กับสิ่งที่อยู่ในใจ คือ เข้าใจอริยบุคคลที่เป็นโสดาปฏิผลค่ะ

เพราะเมื่อตัดสังโยชน์ 3 ข้อเป็นสมุเฉจแล้ว ท่านก็ดำรงเป็นโสดาปฏิผลอย่างนั้นไปเรื่อย แต่มีคำถามที่โสดาปฏิมรรค  เพราะในบทสวด หรือบทที่ทำวัตรบอกการ

ถวายความเคารพคู่ของบุรุษ 4 คู่ ทีนี้สงสัยตอนที่เป็น โสดาปฏิมรรค  สกทาคามิ-

มรรค   อนาคามิมรรค อรหัตมรรคว่า   อริยบุคคลเหล่านี้เป็นอยู่ช่วงขณะจิตเดียว

ใช่ไหม เพราะหลังจากนั้นท่านจะกลายเป็น โสดาปฏิผล สกทาคามิผล......เพราะการเสวยผลจะไม่มีภวังค์คั่น  นี่ค่ะคือคำถาม ยาวไปหรือเปล่าค่ะ สื่อความได้หรือเปล่าคะ  อยากได้คำตอบมากๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ใช่ครับ  โสดาปัตติมรรค  สกทาคามีมรรค  อนาคามีมรรค อรหัตตมรรค  เกิดขึ้น

เพียงขณะเดียวเท่านั้น  แล้วจะไม่เกิดอีกเลย  และเมื่อเกิดขึ้น  เช่น โสดาปัตติมรรค

เกิดขึ้นดับไปแล้ว  (เกิดขณะเดียว)  โสดาปัตติผลต้องเกิดต่อทันที  ไม่มีระหว่างคั่น

ไม่มีภวังค์คั่น  หรือ จิตอื่นคั่นครับ  ต้องเป็นโสดาปััตติผลเกิดต่อทันทีครับ  โดย

นัยเดียวกัน  สกทาคามีมรรค  เกิดขึ้นและดับไป  สกทาคามีผล ก็เกิดต่อทันที  ดัง

นัยที่ได้อธิบายแล้วครับ  สรุปคือ โสดาปัตติมรรค สกทา อนาคา อรหัตมรรค  เกิด

ขึ้นขณะเดียวเท่านั้น  แล้วดับไป  โสดาปัตติผล  สกทา  อนาคา อรหัตตผล ก็เกิดต่อ

ทันทีไม่มีระหว่างคั่น  ในบทส่วนถึงมีคำว่า  อกาลิโก  คือ  ไม่ประกอบด้วยกาล คือ

มรรคจิตเกิดแล้วผลจิตเกิดต่อทันที  จึงเป็นอกาลิโก  ไม่ประกอบด้วยกาลครับ 

ต่างจากกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่เราทำ  ย่อมให้ผลในชาตินี้บ้าง  แต่ก็ไม่ใช่

ขณะเดียวที่ดับแล้วเกิดต่อดังเช่น มรรคจิตและผลจิตครับ

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 8  
 
udomjit
วันที่ 24 มิ.ย. 2550

 

เข้าใจชัดเจนแล้วค่ะ กราบขอบพระคุณมากๆ ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ