Print 
เรื่องของสุนัข...
 
nuengthai
วันที่  9 ก.ย. 2554
หมายเลข  19685
อ่าน  19,951

อยากทราบเรื่องของสุนัขครับ

1) เคยมี่คนบอกว่าสุนัขเมื่อสิ้นอายุขัย ถ้าไม่เกิดเป็นสุนัขอีกก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์จริงหรือ

ไม่ประการใดครับ?

2) สัตว์เลี้ยงสุนัขที่ฟัง สวดมนต์และฟังธรรมมะตอนเปิดวิทยุ และไม่เคยมีการผ่านสุนัขตัว

ไหนมาก่อน(พรมจรรย์) นั้นเมื่อสิ้นอายุขัยจะไปเกิดในภูมิใดบ้างครับ

3) มีวิธีการทำบุญหรือการแผ่ส่วนกุศลแบบใดบ้างให้แก่ผู้ที่ล่วงลับครับ?


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 10 ก.ย. 2554 09:58 น.

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

1) เคยมี่คนบอกว่าสุนัขเมื่อสิ้นอายุขัย ถ้าไม่เกิดเป็นสุนัขอีกก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์จริง

หรือไม่ประการใดครับ?

     เมื่อตายจากโลกนี้ไป เมื่อยังไม่ใช่พระอริยบุคคล ก็ย่อมมีคติที่เกิดไม่แน่นอน ดังนั้น

อาจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกก็ได้ จะไปเกิดในนรกก็ได้   หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์

ก็ได้ จึงไม่จำเป็นครับว่าเมื่อตายจากการเป็นสุนัขแล้ว   จะต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขอีก

หรือ มาเกิดเป็นมนุษย์ครับ  เพราะอาจเกิดในภพภูมิอื่นก็ได้ครับ เช่น เกิดในนรก  เกิด

เป็นเปรต เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทอื่นที่ไม่ใช่สุนัขก็ได้ครับ  หรืออาจเกิดในสุคติ

ภูมิที่ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเทวดาก็ได้ครับ   แล้วแต่ว่ากุศลกรรม อกุศลกรรมใดให้ผลครับ

********************************************

2) สัตว์เลี้ยงสุนัขที่ฟัง สวดมนต์และฟังธรรมมะตอนเปิดวิทยุ และไม่เคยมีการผ่านสุนัข

ตัวไหนมาก่อน(พรมจรรย์) นั้นเมื่อสิ้นอายุขัยจะไปเกิดในภูมิใดบ้างครับ

   สัตว์เลี้ยงฟังธรรม กุศลเกิดได้ แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องอบรมปัญญาได้ ดังนั้นสัตว์เหล่า

นั้นเมื่อตายก็แล้วแต่ว่ากรรมดี หรือ ไม่ดีให้ผลครับ ก็ไม่แน่นอนอีกเช่นกันครับ อาจเกิด

ในทุคติภูมิ มี อบายภูมิ 4 ก็ได้ มี นรก เป็นต้น และอาจเกิดในสุคติภูมิก็ได้ มีมนุษย์ เป็น

ต้น แต่การไม่ได้มีคู่ของสุนัขไม่ได้เป็นเครื่องตัดสินที่จะไปภพภูมิที่ดีครับ

*******************************************************

3) มีวิธีการทำบุญหรือการแผ่ส่วนกุศลแบบใดบ้างให้แก่ผู้ที่ล่วงลับครับ?

การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติ ก็คือ กุศลทุกๆประการสามารถอุทิศให้ได้ครับ ไม่ว่าจะ

เป็นการให้ทาน รักษาศีล และการฟังธรรม ก็สามารถอุทิศให้ญาติได้ พราะญาติของเรา

มีทั้งที่เป็นเปรตและเทวดาครับ

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nuengthai
วันที่ 10 ก.ย. 2554 16:19 น.

มีวิธีใดที่จะปล่อยวางจากตรงนี้บ้างครับ

เพราะจิตใจยังอาลัย อาวรณ์ และเป็นไปได้ว่า

อาจมีจิตปรุงแต่งว่าเค้ายังอยู่ข้างๆเสมอ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 10 ก.ย. 2554 16:33 น.

เรียนความเห็นที่ 2 ครับ

สัตว์เมือตายไปแล้วก็เกิดทันที่ครับ ไม่มีมาวนเวียนอยู่่ข้างๆเลย ไม่มีวิญญาณล่องลอย

เมื่อตายแล้ว เมื่อสุนัข หรือ สัตว์ใดตาย เมื่อยังมีกิเลสก็ต้องเกิดทันที เป็นสัตว์ประเภท

ต่างๆครับ        และเขาก็อาจไม่รู้เรื่องเลยที่เราเศร้าโศก คิดถึง ดังนั้นควมเศร้าจึงเปล่า

ประโยชน์สำหรับบุคคลที่เศร้าโศกถึง เพราะสัตว์ที่ตายแล้วเกิดทันทีเป็นอะไรก็ไม่รู้และ

ไม่ไ่ด้รับรู้ในสิ่งที่เราเศร้าเลยครับ    ดังนั้นจึงเป็นความคิดเอาเองที่เข้าใจผิดว่ามีสัตว์

บุคคลที่อยู่ข้างๆครับ ประโยชน์ที่สำคัญคือ ทำบุญอุทิศกุศลไปให้ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kinder
วันที่ 10 ก.ย. 2554 17:01 น.
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nuengthai
วันที่ 10 ก.ย. 2554 17:11 น.

ขอบคุณมากๆครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 ก.ย. 2554 20:31 น.

ในพระไตรปิฏกก็มีแสดงไว้ คนที่ตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขก็มี ตายจากสุนัขไปเกิด เป็นคนก็มี หรือ ตายจากสุนัขไปเกิดในนรกก็มี ก็แล้วแต่กรรมดีหรือกรรมไม่ดีจะให้ผล    และกุศลทุกอย่าง คือหลังจากทำความดี ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน การช่วยเหลือคนอื่น เช่นคนที่ไม่เข้าใจธรรม ช่วยให้เขาเข้าใจ   การสนทนาธรรม ฯลฯ ทุกอย่างที่เป็นไปในกุศลก็สามารถอุทิศได้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ก.ย. 2554 20:36 น.

          ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   การเกิดในภพภูมิต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสุคติภูมิ  หรือ  ทุคติภูมิ ก็ตาม    แสดงให้เห็นถึงการที่ยังมีกิเลสอยู่   ยังดับอวิชชาและตัณหาไม่ได้    จึงทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป      การเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานเป็นผลของอกุศลกรรม        ในชาติที่เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน  ไม่สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรม   แต่กุศลก็สามารถเกิดได้ตามสมควร  แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่มากไปด้วยอกุศล  มากไปด้วยความหลง      เมื่อสิ้นสุดจากความเป็นสัตว์ดิรัจฉานแล้ว   จะเกิดเป็นอะไรนั้นขึ้นอยู่กับกรรมเป็นสำคัญ ว่า กรรมใด ที่จะทำให้เกิด   กล่าวคือ  ถ้าถึงคราวที่กุศลกรรมให้ผล  ก็ทำให้เกิดในสุคติภูมิ     เกิดเป็นมนุษย์  หรือ เกิดเป็นเทวดา ก็ได้      แต่ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรม   ก็ยังต้องเกิดในอบายภูมิอีก อย่างแน่นอน  จากอบายภูมิ  สู่อบายภูมิ          ตามความเป็นจริงแล้ว  ในชาตินี้แต่ละคนก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์  ไม่ใช่สัตว์ดิรัจฉานในอบายภูมิ      แต่ภพภูมิข้างหน้าจะเป็นอย่างไร  ไม่สามารถบอกได้       ทางที่ดีที่สุด คือ ไม่ประมาทในชีวิต  ไม่กระทำอกุศลกรรมอย่างเด็ดขาด  พร้อมทั้งสะสมกุศลประการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  คือ     การฟังพระธรรม    ศึกษาพระธรรม สะสมความเข้าใจถูก เห็นถูก ต่อไป   และกุศลทุกประการที่เราได้กระทำแล้ว   นี้       ก็สามารถอุทิศให้ผู้อื่นเกิดกุศลจิตอนุโมทนา ได้ด้วย       ในขณะที่อุทิศส่วนกุศล  ก็เป็นกุศลของเรา         เมื่อสะสมเหตุที่ดีไว้     ผลที่ดี    ก็ย่อมจะเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุกุศล  ให้ผลเป็นสุข  และ ให้เกิดในสุคติภูมิ  เท่านั้น   ไม่สามารถทำให้เกิดในอบายภูมิได้เลย   เพราะเหตุที่จะทำให้เกิดในอบายภูมิ    มีเพียงอกุศลกรรม   เท่านั้น ครับ.                             ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...     

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
nuengthai
วันที่ 10 ก.ย. 2554 21:11 น.
สาธุครับแล้วที่เค้าเคยบอกกันมาว่า การอุทิศส่วนบุญให้แก่สัตว์ที่ล่วงลับไปแล้วบางคนบอกว่าสัตว์อนุโมทนาบุญไม่ได้เลยรับบุญไม่้ได้ นี่จริงแท้ประการใดครับแล้วถ้ารับไม่ได้มีวีธีอื่นไหมที่เค้าได้รับบุญนี้ ขอบคุณครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
paderm
paderm
วันที่ 10 ก.ย. 2554 22:00 น.

เรียนความเห็นที่ 8 ครับ

   การที่สัตว์นั้นจะได้รับบุญที่อุทิศไปใ้ห้ ก็คือ สัตว์นั้นล่วงรู้และต้องอนุโมทนาบุญที่

ญาติอุทิศให้ครับ ถ้าไม่อนุโมทนา กุศลจิตไม่เกิด ก็ไม่มีทางที่สัตว์นั้นจะได้รับบุญที่

ญาติอุทิศให้ครับ ดังนั้นต้องเป็นจิตของสัตว์นั้นเองจริงๆครับที่อนุโมทนา  ซึ่งก็แล้ว

แต่การสะสมมาของสัตว์นั้น ว่าจะอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนา ทำอะไรไม่ไ่ด้จริงๆครับ

อย่างในโลกนี้ มีคนทำบุญ บอกบุญกัน บางคนอนุโมทนาก็มี ไม่อนุโมทนาก็มี ก็ขึ้นอยู่

กับการสะสมของแต่ละคน จะไปจัดการ บังคับให้เขาอนุโมทนาไมไ่ด้เลยครับ การอุทิศ

ส่วนกุศลก็โดยนัยเดียวกันครับว่าจะอนุโมทนาหรือไม่ ตามการสะสมของแต่ละสัตว์ครับ

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
nuengthai
วันที่ 11 ก.ย. 2554 20:47 น.

ขอบคุณครับ และขอรบกวนอีกหนึ่งคำถามและขอโทษที่รบกวนนะครับ
อยากทราบว่า สัตว์โลกทุกผู้ทุกคน ที่ก่อนตายนอนตาไม่หลับนี่เพราะมีห่วงจริงหรือไม่ประการใดครับ? เคยได้ยินพระอาจารย์องค์นึงท่านบอกมาว่า การที่นอนตาไม่หลับไม่เกี่ยวกับการมีห่วงหรือไม่มีห่วงเพราะผู้ที่ตายคาหลับแล้วไปอบายภูมิก็มีเยอะแยะ
ส่วนผู้ที่ตายตาไม่หลับไปสุขภูมิก็มีเยอะแยะเช่นกัน จิงแท้ประการใดขอทราบด้วยครับ
ขอบคุณมากๆครับสำหรับคำตอบ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ก.ย. 2554 22:50 น.

เรียนความเห็นที่ 10 ครับ

   การนอนตายตาหลับ หรือ ไม่หลับ ไม่เกี่ยวกับการมีกังวลหรือไม่มีกังวลก่อนตายครับ

จึงเป็นเพียงความเชื่อ เพราะความมีกังวลเกิดขึ้นที่ใจ การไม่หลับตาไม่จำเป็นเลยว่าจะ

มีกังวล หลับตามีกังวลก็ได้ครับ แม้ในขณะนี้ไม่หลับตามีกังวลก็ได้ ไม่มีความกังวลก็ได้

แม้หลับตาก็นึกคิดเรื่องต่างๆด้วยอกุศลก็ได้ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
nuengthai
วันที่ 12 ก.ย. 2554 12:30 น.
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
หลานตาจอน
วันที่ 12 ก.ย. 2554 16:37 น.
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
เซจาน้อย
วันที่ 25 ม.ค. 2555 11:16 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
natphakhanun
วันที่ 31 ต.ค. 2559 13:44 น.

น้องหมาเพิ่งเสียเมื่อวาน พยายามเข้ามาอ่านข้อความในนี้ บ่อยๆ ทำให้ทำใจได้ บ้าง ขอบคุณค่ะ 

บางทีการที่ทุกข์ คือการที่เรายังยึดติดเขาอยู่ ทั้งไที่เขาไม่รับรู้แล้ว แต่ บางครั้ง การปล่อยมันก็ไม่ง่ายเลยนะคะ โดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกและจิตใจ  จะพยายาม ขอบคุณมากๆค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ชีวิตเป็น
ชีวิตเป็น
วันที่ 23 ธ.ค. 2559 20:30 น.

น้องหมาถูกรถชนตายวันนี้ ตอนบ่าย อายุยังน้อยยุเลยได้ประมาณ 3 เดือน ยังทำใจไม่ได้ ยังโทษตัวเองอยู่ทั้งๆที่เห็นเขาวิ่งออกไปเล่นข้างถนน ทุกทีไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ คิดถึงเขาเหลือเกิน วิญญาณสุนัขมีจริงไหมค่ะ อยากทำบุณให้เขา เขาจะคิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขาไหมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
yarisme2522
yarisme2522
วันที่ 8 เม.ย. 2560 17:07 น.

ลูกชายหมาที่อยู่กันมา10ปีเพิ่งเสียเมื่อวันที่3เมษาเค้าจะได้บุญที่ทำยังไงคิดถึงและคิดว่าเป็นความผิดเราที่ช่วยเค้าไม่ทันป่วยและแก่ตามการเวลาแต่ก็รู้สึกผิดจนต้องอย้ายที่อยู่เพราะมองไปทางไหนกินทำอะไรจะเห็นเค้าตลอดเวลาเลยทำบังสกุลเผาเก็บกระดูกไว้ว่าจะไปลอยช่วงสงกรานต์นี้และทำบุญให้ค่ะทำไม่จิตถึงวางไม่ได้เลยอยากเจออีกซักครั้งยังไม่ได้รำลาเลยเจ็บปวดใจที่สุดค่ะตอนนี้6วันมานี้ยังหาอาหารขนมไว้ให้เหมือนเดิมพอตอนเช้าก็เอามาให้หมาจรจัดค่ะอยากผ่านตรงนี้ไปให้ได้มันทรมานอยากกอดอยากหอมตอนนี้ยังเอาผ้าห่มมากอดมาดมอยู่เลยเค้ารู้เรื่องน่ารักพาไปวัดบ่อยพาไปตักบาตรตอนเช้าและจะบอกว่าวันเกิดลูกแม่พามาทำบุญวันไหนที่ตั้งใจใส่บาตรก็จะบอกว่าพระกำลังเดินมาตั้งใจนะห้ามเห่าเค้าจะนิ่งและยกขาหน้าทั้ง2เกาะกระจกดูเราก็ใส่บาตรและบอกว่าแม่ทำบุญเผื่อนะต้องใจจะพาไปทำบุญที่หมาจรจัดอยู่แต่ก็ไม่ทันค่ะคงไปเป็นตัวแทนเพราะตั้งใจไว้ก่อนหน้าที่เค้าจะตายจากเราไปคิดถึงแต่อยากผ่านจุดนี้ค่ะมีวิธีคิดดีๆมั๊ยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
อุทุมพร
อุทุมพร
วันที่ 29 พ.ค. 2560 12:02 น.

อ่านแล้วสบายใจขึ้นมากเลยคะ เพราะใจยังคิดถึงน้องหมาที่ตายไป เขาตายในวันเกิดเขาครบ 1 ปีเต็ม เลยคะ คิดถึงเขามากแต่คงหมดอายุไขของเขาแล้ว ขอบคุณทุกคำถามและคำตอบทุกคำตอบมากเลยคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ