ว่าด้วยมัณฑูกเทวปุตตวิมาน [มัณฑูกเทวปุตตวิมาน]
 
Khaeota
วันที่  23 พ.ค. 2553
หมายเลข  16289
อ่าน  1,273


   พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 418

                     
          ว่าด้วยมัณฑูกเทวปุตตวิมาน                                       ๑.  มัณฑูกเทวปุตตวิมาน                       พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามเทพบุตรองค์หนึ่งว่า                         [๕๑]  ใครรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์    ด้วยยศ    มีวรรณะ                  งาม ทำทิศทุกทิศให้สว่างไสว  กำลังไหว้เท้าของเรา.                  เทพบุตรกราบทูลว่า                               เมื่อชาติก่อน      ข้าพระองค์เป็นกบอยู่ในน้ำ                   มีน้ำเป็นถิ่นที่หากิน     กำลังฟังธรรมของพระองค์อยู่                   คนเลี้ยงโคก็ฆ่าเสีย   ขอพระองค์โปรดดูฤทธิ์และยศ                   ดูอานุภาพ     วรรณะ      และความรุ่งเรืองของความ                   เลื่อนใสแห่งจิตเพียงครู่เดียว   ของข้าพระองค์   ข้า-                   แต่ท่านพระโคดม     ชนเหล่าใดได้ฟังธรรมของพระ-                   องค์ตลอดกาลยาวนาน    ชนเหล่านั้นก็ถึงฐานะที่ไม่                   หวั่นไหว  ซึ่งคนไปแล้วไม่เศร้าโศกเลย.                                     จบมัณฑูกเทวปุตตวิมาน


Tag  กบ กำลังฟังธรรม พระสูตร เทวดา

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ