ว่าด้วยมัณฑูกเทวปุตตวิมาน [มัณฑูกเทวปุตตวิมาน]
 
Khaeota
วันที่  23 พ.ค. 2553
หมายเลข  16289
อ่าน  1,427

   พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 418

 
ว่าด้วยมัณฑูกเทวปุตตวิมาน    ๑.  มัณฑูกเทวปุตตวิมาน    พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามเทพบุตรองค์หนึ่งว่า     [๕๑]  ใครรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์    ด้วยยศ   มีวรรณะ  งาม ทำทิศทุกทิศให้สว่างไสว  กำลังไหว้เท้าของเรา. เทพบุตรกราบทูลว่า      เมื่อชาติก่อน      ข้าพระองค์เป็นกบอยู่ในน้ำ มีน้ำเป็นถิ่นที่หากิน    กำลังฟังธรรมของพระองค์อยู่     คนเลี้ยงโคก็ฆ่าเสีย   ขอพระองค์โปรดดูฤทธิ์และยศ     ดูอานุภาพ    วรรณะ      และความรุ่งเรืองของความ    เลื่อนใสแห่งจิตเพียงครู่เดียว   ของข้าพระองค์   ข้า-     แต่ท่านพระโคดม    ชนเหล่าใดได้ฟังธรรมของพระ-      องค์ตลอดกาลยาวนาน    ชนเหล่านั้นก็ถึงฐานะที่ไม่ หวั่นไหว  ซึ่งคนไปแล้วไม่เศร้าโศกเลย.     จบมัณฑูกเทวปุตตวิมาน


Tag  กบ กำลังฟังธรรม พระสูตร เทวดา
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ