สุปุพพัณหสูตร.. เวลาที่เป็นฤกษ์ดี
 
pirmsombat
วันที่  22 ส.ค. 2554
หมายเลข  19546
อ่าน  2,019

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓- หน้าที่ 591

๑๐. สุปุพพัณหสูตร

ว่าด้วยเวลาที่เป็นฤกษ์ดี

[๕๙๕] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจา ด้วยใจ ในเวลาเช้า เวลาเช้านั้น ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ในเวลากลางวัน  เวลากลางวันนั้น ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น  สัตว์เหล่าใดพระพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจา ด้วยใจ ในเวลาเย็น เวลาเย็นนั้น ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น.

(นิคมคาถา)

กายกรรม วาจากรรม มโนกรรม ความปรารถนาของท่าน เป็นประทักษิณ เป็นฤกษ์ดี มงคลดี แจ้งดี รุ่งดี ขณะดี ครู่ดี และเป็นการบูชาอย่างดีในพรหมจารีทั้งหลาย คนทำกรรมอันเป็นประทักษิณแล้ว ย่อมได้ประโยชน์อันเป็นประทักษิณ

ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้ว ถึงซึ่งความสุข งอกงามในพระพุทธศาสนา เป็นผู้หาโรคมิได้ สำราญกายใจ พร้อมด้วยญาติทั้งปวงเทอญ

จบสุปุพพัณหสูตรที่ ๑๐

จบมงคลวรรคที่ ๕


  ความคิดเห็น 1  
 
แสงจันทร์
วันที่ 22 ส.ค. 2554

ขออนุโมทนาในธรรมทานครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณหมอ ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 ส.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เวลาดี ฤกษ์ที่ดี ขณะที่ดีของชีวิตไม่ใช่ขณะที่เป็นอกุศล ไม่ใช่เวลาที่เป็นไปตามดวง ดาว แต่ขณะที่ดี เวลาที่ดีและประเสริฐคือ ขณะที่กุศลจิตเกิด กุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นย่อมนำมาซึ่งสิ่งที่ดี กับตัวผู้เกิดกุศลจิตเองและย่อมเป็นประโยชน์กับผู้คนรอบข้างด้วย ดังนั้นเวลาดี ฤกษ์ดี คือ ขณะที่เป็นกุศล เพราะนำมาซึ่งความเจริญ ซึ่งในชาดกเรื่องหนึ่งก็แสดงว่า ฤกษ์ดี เวลาที่ดี คือ เวลาที่ประโยชน์เกิดขึ้น นั่นแหละเป็นฤกษ์ที่ดีแล้วครับ

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๒- หน้าที่ 49

นักขัตตชาดก

ว่าด้วยประโยชน์คือฤกษ์

[๔๙]  "ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่เขลาผู้มัวคอยฤกษ์อยู่ ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์ดวงดาวจักทำอะไรได้"

ดังนั้นเวลาที่ดี เวลาที่ประเสริฐ ขณะที่ประเสริฐ คือ ขณะที่เกิดกุศลจิต ที่ไม่ใช่เพียงกุศลขั้นทานเท่านั้น กุศลทุกๆ ประการทีเกิดขึ้น เป็นเวลาดี ฤกษ์ดี นำมาซึ่งความเจริญ และที่สำคัญที่สุด เวลาที่ดี ขณะที่ดีที่สุดในชีวิต คือ ขณะที่เข้าใจพระธรรม ปัญญาเกิดขณะนั้นเป็นฤกษ์ที่ดี มงคลดีของชีวิตเพราะนำมาซึ่งความเจริญของกุศลธรรม และละอกุศลธรรมคือความไม่รู้ได้ในขณะนั้นคัรบ

ขออนุโมทนาคุณหมอที่นำธรรมดีๆ มาฝากครับ

ขออนุโมทนา

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pirmsombat
วันที่ 22 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณคำปั่น คุณเผดิม คุณเมตตา คุณwannee.s และ ทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pat_jesty
วันที่ 22 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
nong
วันที่ 23 ส.ค. 2554

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 23 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 23 ส.ค. 2554

ทุกขณะที่คิดดี กระทำดี ขณะนั้นเป็นฤกษ์ดี และขณะที่ฟังพระธรรม เข้าใจธรรม ขณะนั้นเป็นฤกษ์ที่ดีที่สุดซึ่งหาได้ยาก ไม่ควรละเลยทุกๆ ขณะที่ผ่านไป...ด้วยการ ฟังพระธรรมให้เข้าใจ

...ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มได้ที่...

คิดยังไงกับ ฤกษ์สึกของพระ

การถือฤกษ์ยามในการผ่าคลอด

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนา คุณผเดิม และคุณหมอเพิ่ม ด้วยค่ะ...

 
  ความคิดเห็น 9  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 ส.ค. 2554

ฤกษ์ดี ยามดี ก็คือขณะที่ำทำความดี และขณะที่ประเสริฐทีสุดในชีวิต คือขณะที่สติปัฏฐานเกิดค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 28 ธ.ค. 2561

น้อมกราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 ธ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ