เวสารัชชกรณสูตร ... วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
มศพ.
วันที่  8 ต.ค. 2562
หมายเลข  31219
อ่าน  366

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••


พระสูตรที่จะนำมาสนทนา

ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

คือ 

เวสารัชชกรณสูตร

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ ๒๓๓

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ ๒๓๓

๑. เวสารัชชกรณสูตร
(ว่าด้วยธรรมที่ทำให้แกล้วกล้า ๕ ประการ)

[๑๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเป็นเครื่องกระทำความเป็นผู้แกล้วกล้าแห่งภิกษุผู้เสขะ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา ๑  เป็นผู้มีศีล ๑  เป็นพหูสูต ๑  เป็นผู้ปรารภความเพียร ๑  เป็นผู้มีปัญญา ๑

ความครั่นคร้ามใด ย่อมมีแก่ผู้ไม่มีศรัทธา ความครั่นคร้ามนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้มีศรัทธา ฉะนั้น ธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นเครื่องกระทำความเป็นผู้แกล้วกล้าแห่งภิกษุผู้เสขะ

ความครั่นคร้ามใดย่อมมีแก่ผู้ทุศีล ความครั่นคร้ามนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้มีศีล ฉะนั้น ธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นเครื่องกระทำความเป็นผู้แกล้วกล้าแห่งภิกษุผู้เสขะ

ความครั่นคร้ามใดย่อมมีแก่ผู้ได้ศึกษาน้อย ความครั่นคร้ามนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้เป็นพหูสูต ฉะนั้น ธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นเครื่องกระทำความเป็นผู้แกล้วกล้าแห่งภิกษุผู้เสขะ

ความครั่นคร้ามใดย่อมมีแก่ผู้เกียจคร้าน ความครั่นคร้ามนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้ปรารภความเพียร ฉะนั้น ธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นเครื่องกระทำความเป็นผู้แกล้วกล้าแห่งภิกษุผู้เสขะ

ความครั่นคร้ามใดย่อมมีแก่ผู้มีปัญญาทราม ความครั่นคร้ามนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้มีปัญญา ฉะนั้น ธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นเครื่องกระทำความเป็นผู้แกล้วกล้าแห่งภิกษุผู้เสขะ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเป็นเครื่องกระทำความเป็นผู้แกล้วกล้าแห่งภิกษุผู้เสขะ ๕ ประการนี้แล ฯ

จบสูตรที่ ๑.

   
อรรถกถาเวสารัชชกรณสูตรที่ ๑

พึงทราบวินิจฉัยในเวสารัชชกรณสูตรที่ ๑ แห่งตติยปัณณาสก์ ดังต่อไปนี้ :-

บทว่า เวสารชฺชกรณา ได้แก่ เครื่องนำมาซึ่งความแกล้วกล้า.

บทว่า สารชฺชํ โหติ ความว่า ย่อมมีโทมนัส.

จบอรรถกถาเวสารัชชกรณสูตรที่ ๑.


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 ต.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

©
ข้อความโดยสรุป©

เวสารัชชกรณสูตร 
(ว่าด้วยธรรมที่ทำให้แกล้วกล้า ๕ ประการ)

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรม ๕ ประการ ซึ่งเป็นธรรมที่ทำให้แกล้วกล้า ไม่ครั่นคร้าม แก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ(คือผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่) ได้แก่ มีศรัทธา มีศีล เป็นพหูสูต ปรารภความเพียร และ มีปัญญา.

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ศีล

ต้องอาศัยการฟังเป็นพหูสูต

“ความเพียรที่ถูกต้อง”

การเจริญปัญญา

กุศลธรรม

การทำความเพียรในพระพุทธศาสนา เพื่อการบรรลุธรรม

มีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏ

ปัญญาไม่สามารถเจริญขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น

ศรัทธา

โทษของศีลวิบัติ

ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ

ฟังด้วยความเคารพ   

เสกขะเพราะได้เสกขธรรม [อรรถกถาปฐมเสขสูตร]

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
มกร
มกร
วันที่ 9 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
jaijaggrapad
jaijaggrapad
วันที่ 10 ต.ค. 2562

สาธุ​ๆ ​ๆ ​อนุโมทนา​ใน​กุศลจิต​ของ​ทุก​ๆ ​ท่าน​ครับ​

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 ต.ค. 2562

   ขอบพระคุณ​ ​และ​ขอ​อนุโมทนา​ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 4 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ